kiemtrachuong 1 đaihinh 9 – Thư viện Đề thi và Kiểm tra Đề thi Toán Đại số lớp 9

Tắt (X)

Quảng cáo Adsense

Sau đây KHODETHI.ORG Đề thi Toán Đại số lớp 9 xin thu thập lại các sĩ tử về kiemtrachuong 1 đaihinh 9, bài được tham khảo từ nhiều nguồn, Nếu bạn thấy hay hoặc cần thông tin gì vui lòng để lại comment bình luận

TRƯỜNG THCS……………………… KIỂM TRA MỘT TIẾT
HỌ VÀ TÊN :…………………………. MÔN HÌNH HỌC
LỚP 9……………… THỜI GIAN :45 PHÚT

ĐIỂM

LỜI PHÊ

Phần A: ( Trắc nghiệm khách quan ) 3đ- Chọn ý đúng nhất trong các câu sau đây
Câu 1: Cho tam giác ABC vuông tại A , biết AB = 6cm , AC = 8cm , độ dài đường cao AH bằng :
a) 3.8 b) 4.2 c) 4.8 d) 5.8
Câu 2: Cho tam giác ABC vuông tại A , chiều cao AH , HC = 18cm , HB = 32cm . độ dài cạnh AC bằng :
a) 30cm b) 40cm c) 50cm d) 60cm
Câu3 : Câu nào sau đây sai :
a) Sin120 = cos780 c) Tan60 = cot840 c) Cot490 = Tan410 d) Cos730 = Sin270
Câu4: Cho góc nhọn x mà Cosx = . Tính Sin x bằng :
a) b) c) d)
Câu5: Cho tam giác ABC vuông tại C , đường cao CH , AH = 6 . Biết CosA = , độ dài đoạn AC bằng :
a) 18 b)20 c) 22 d) 24
Câu6: Nếu Tana = 2 , thì : bằng :
a) 4 b)2 c)6 d) Không tính được
Phần B : Tự luận : (7đ)
Câu1 : Cho tam giác ABC vuông tại A , biết CosB= . Tính TanC
Câu2: Giải tam giác ABC vuông tại A , biết : AB = 9cm , BC = 12cm ( Góc làm tròn đến độ , cạnh làm tròn đến chữ số thập phân thứ ba)
Câu3: Tính giá trịcủa biểu thức :
a) A = b) Sin2 320 + Sin2 760 + Cos2 320 + Cos2 760
c) Cos2 120 +Cos2 230 +Cos2 780 + Cos2 670 + Cos2 10 + Cos2 890
Câu 4: Cho tỷ số giữa hai cạnh góc vuông của tam giác vuông là , độ dài cạnh huyền là 39cm
Tính độ cài các cạnh góc vuông
Chứng minh rằng : Sin4x + Cos4x = 1- 2Sin2x Cos2x
.BÀI LÀM
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
TRƯỜNG THCS …………….. KIỂM TRA MỘT TIẾT
HỌ VÀ TÊN :…………………………. MÔN HÌNH HỌC
LỚP 9……………… THỜI GIAN :45 PHÚT

ĐIỂM

LỜI PHÊ

Phần A: ( Trắc nghiệm khách quan ) 3đ- Chọn ý đúng nhất trong các câu sau đây
Câu 1: Cho tam giác ABC vuông tại A , biết AB = 6cm , AC = 8cm , độ dài đường cao AH bằng :
a) 5.8 b)3.8 c)4.2 4.8
Câu2: Nếu hai góc x và y phụ nhau , thì câu nào sau đây đúng :
a) Sin2x = Cos2y b) Sin2x – Cos2y = 1 c) Sin2x + Cos2y = 1 d) Tan2x – Cot2y = 1
Câu 3: Cho tam giác ABC vuông tại A , chiều cao AH , HC = 18cm , HB = 32cm . độ dài cạnh AC bằng :
a) 60cm b) 40cm c) 50cm d) 30cm
Câu4: : Cho góc nhọn x mà Cosx = . Tính Sin x bằng :
a) b) c) d)
Câu5 :Cho tam giác ABC vuông tại C , đường cao CH = 6cm, biết SinA = . Độ dài đoạn AC là :
a) 18 b) 16 c) 14 d) 12
Câu6: Nếu Tana = 2 , thì : bằng :
a) 4 b)2 c)6 d) Không tính được
Phần B : Tự luận : (7đ)
Câu1: Cho tam giác ABC vuông tại A , biết SinB = . Tính TanC
Câu2: : Giải tam giác ABC vuông tại A , biết BC = 20cm , ( Góc làm tròn đến độ , cạnh làm tròn đến chữ số thập phân thứ ba)

Câu3: Tính giá trịcủa biểu thức :
a) A = b) Sin2 320 + Sin2 760 + Cos2 320 + Cos2 760
c) Cos2 140 +Cos2 260 +Cos2 760 + Cos2 640 + Cos2 30 + Cos2 870
Câu 4: Cho tỷ số giữa hai cạnh góc vuông của tam giác vuông là , độ dài cạnh huyền là 39cm
a)Tính độ cài các cạnh góc vuông
b)Chứng minh rằng : Sin4x + Cos4x = 1- 2Sin2x Cos2x
.BÀI LÀM

Hỏi và đáp