KIEMTRA15PH_HINH9_CHUONGI – Thư viện Đề thi và Kiểm tra Đề thi Toán Đại số lớp 9

Sau đây KHODETHI Đề thi Toán Đại số lớp 9 xin tổng hợp lại các sĩ tử về KIEMTRA15PH_HINH9_CHUONGI, nội dung được tham khảo từ nhiều nguồn, Nếu bạn thấy hay hoặc cần thông tin gì vui lòng để lại comment bình luận

Họ và tên:……………………………………
Lớp: 9/….
Trường THCS Nguyễn Tri Phương
KIỂM TRA 15 PHÚT – CHƯƠNG I
MÔN: HÌNH HỌC 9
Năm học: 2017 – 2018
Điểm

Câu 1 : (2đ) Khoanh tròn vào một chữ cái đứng trước câu trả lời
mà em cho là đúng nhất. (hình 1)
a) SinC bằng:
A. ; B. ; C. ; D.
b) CosC bằng:
A. ; B. ; C. ; D.
c) tanC bằng:
A. ; B. ; C. ; D.
d) cotC bằng:
A. ; B. ; C. ; D.

(hình 1)

Câu 2: (3đ) Quan sát (hình 2) rồi điền vào chỗ trống các hệ thức thích hợp.

1/ MP2 = …………………………………

2/ MH2 = ………………………………….

3/ PN.MH =………………………………
4/ = ……………………………..

(hình 2)

Câu 3: (2đ). Dựa vào (hình 2), cho PH = 8 cm, NH = 2 cm.
Hãy tính MH và MN
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………………………………………………..
Câu 4: (3đ). a/ Rút gọn biểu thức sau:
A = = …………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………….

b/ Cho Sin = 0,2 . Hãy tính tan (làm tròn một chữ số thập phân)

Họ và tên:……………………………………
Lớp: 9/….
Trường THCS Nguyễn Tri Phương
KIỂM TRA 15 PHÚT – CHƯƠNG I
MÔN: HÌNH HỌC 9
Năm học: 2017 — 2018
Điểm

Câu 1 : (2 đ).Khoanh tròn vào một chữ cái đứng trước câu trả lời
mà em cho là đúng nhất. (H.1)
a) SinB bằng:
A. ; B. ; C. ; D.
b) CosB bằng:
A. ; B. ; C. ; D.
c) tanB bằng:
A. ; B. ; C. ; D.
d) cotB bằng:
A. B. ; C. ; D.

H.1

Câu 1: (3đ) Quan sát (H.2) rồi điền vào chỗ trống các hệ thức thích hợp.

1/ MN2 = ……………………………………..

2/ MI2 = ……………………………………….

3/ MN.MP =………………………………….
4/ = ……………………………………

(H.2)

Câu 3: (2đ). Dựa vào (H.2), cho PI = 8 cm, PI = 2 cm.
Hãy tính MI và MP
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………………………………………………..
Câu 4: (3đ). a/ Rút gọn biểu thức sau:
A = = …………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………….

b/ Cho cos = 0,3 . Hãy tính tan (làm tròn một chữ số thập phân)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.