KIỂMTRA C3 ĐẠI SỐ 8- MA TRẬN – ĐÁP ÁN ( 2 ĐỀ) – Thư viện Đề thi và Kiểm tra Đề thi Toán Đại số lớp 8

Những bài tập mà KHODETHI Đề thi Toán Đại số lớp 8 xin tổng hợp lại quý bạn đọc về KIỂMTRA C3 ĐẠI SỐ 8- MA TRẬN – ĐÁP ÁN ( 2 ĐỀ), nội dung được tham khảo từ nhiều nguồn, Nếu bạn thấy hay hoặc cần thông tin gì vui lòng để lại comment bình luận

Tiết 56: KIỂM TRA CHƯƠNG III

I. MA TRẬN ĐỀ KIỂM TRA

Các chủ đề kiến thức
Nhận biết
Thông hiểu
Vận dụng
Tổng

TN
TL
TN
TL
TN
TL

1. Phương trình bậc nhất 1ẩn,
phương trình đưa về dạng ax+b = 0
2
(C1,2)
0,5
1
(B1/a)
1
2
(C4,7)
0,5
1
(B1/c)
1
1
(C9)
0,25

7
3,25

2. Phương trình tích
2
(C3,5)
0,5

1
(C8)
0,25
1
(B1/b)
1
1
(C10)
0,25

5
2

3.Phương trình chứa ẩn ở mẫu

1
(C6)
0,25

2
(C11,12)
0,5
1
(B1/d)
1,5
4
2,25

4. Giải bài toán bằng cách lập phương trình

1 (B2)
2,5
1
2,5

Tổng
5
2
6
3
6
5
17
10

II. ĐỀ BÀI:
Trường THCS Mỹ Quang
Lớp: 8A…………………..
Họ và Tên:…………………………………

Điểm
Lời phê của thầy (cô) giáo

A.. TRẮC NGHIÊM: ( 3 điểm)
Bài 1: Điền dấu “X” thích hợp vào ô trống

Khẳng định
Đúng
Sai

Câu1 : Phương trình bậc nhất một ẩn có thể vô nghiệm, có thể
có một nghiệm duy nhất và cũng có thể vô số nghiệm

Câu2 : Phương trình 3x – 2 = 2 + x 2x – 6 = 0 là hai
phương trình tương đương

Câu3 : Phương trình ( x – 9 )( x – 1 ) = 0 có hai nghiệm là
x = 1; x = 9

Câu4 : Giá trị x = 1 nghiệm của phương trình
– 4x + 5 = – 5x + 6

Câu5 :  Phương trình x2 = 16 có một nghiệm duy nhất x = 4

Câu6 : Phương trình có ĐKXĐ là : x

Bài 2 : Khoanh tròn vào một đáp án đúng nhất
Câu7 : Phương trình nào trong các phương trình dưới đây là phương trình bậc nhất ?
A. 6 – x – 2×2 = x – 2×2 B. 3 – x = – ( x – 1)
C. 3 – x + x2 = x2 – x – 2 D. ( x – 1 )( x + 3 ) = 0
Câu8 : Phương trình nào dưới đây có tập nghiệm là S = 2; -1
A. ( x + 2)(x – 1) = 0 B. x2 + 3x + 2 = 0
C. x( x – 2)(x + 1)2 = 0 D. ( x – 2)(x + 1) = 0
Câu9 : Phương trình nào dưới đây có vô số nghiệm ?
A. ( x + 1 )( x2 + 2 ) = 0. B. x2 = – 4
C. x3 = – 8 D. 3x – 2 + 2x = 5x – 2
Câu10 : Phương trình – 2×2 + 11x – 15 = 0 có tập nghiệm là:
A. 3 B. C . D.
Câu11 : Phương trình có nghiệm là :
A. x = 1 B. x = 2 C. x = 0,5 D. x = 2; x = -1
Câu12 : Điều kiện xác định của phương trì

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.