kiemtra 15p hh6 hue – Thư viện Đề thi và Kiểm tra Đề thi Toán Số học lớp 6

Nội dung bài được KHODETHI Đề thi Toán Số học lớp 6 xin thu thập lại các bạn học sinh về kiemtra 15p hh6 hue, dữ liệu được tham khảo từ nhiều nguồn, Nếu bạn thấy hay hoặc cần thông tin gì vui lòng để lại comment bình luận

Đề số 850
Kiểm tra : hình học
Thời gian làm bài:15 phút
Họ tên học sinh:………………………………………………Lớp:…………

Điểm:

Câu: Hai tia đốùi nhau là :
A) Hai tia có một điểm chung
B) Hai tia chung gốc
C) Hai tia có chung một gốc và tạo thành một đường thẳng
D) Hai tia tạo thành một đường thẳng
Câu: Qua hai điểm phân biệt ta vẽ được
A) Ba đường thẳng
B) Bốn đường thẳng
C) Một đường thẳng
D) Hai đường thẳng
Câu: Hai đoạn thẳng được gọi là cắt nhau thì số điểm chung của chúng là:
A) 1
B) 2
C) 3
D) 0
Câu: Điều kiện để M là trung điểm của PQ là :
A) MP+ MQ = PQ ; M nằm giữa P; Q
B) MP= MQ + PQ
C) MP= MQ
D) MP = MQ và MP + MQ = PQ
Câu: Chọn câu đúng nhất trong các câu sau :
A) Một điểm cũng là một hình.
B) Bất cứ hình nào cũng là một tập hợp điểm
C) Cả A; B đúng
D) Cả A; B sai
Câu: Nếu AB + BC = AC thì :
A) Điểm A nằm giữa hai điểm B ; C
B) Điểm B nằm giữa hai điểm A ; C
C) Điểm C nằm giữa hai điểm A ; B
D) Cả ba nhận xét trên đều đúng.
Câu: Ba điểm A; B ; C thẳng hàng khi:
A) A; B ; C cùng nằm trên một đường thẳng .
B) A; B cùng nằm trên một đường thẳng vàC nằm trên đường thẳng khác
C) A; B ; C không cùng nằm trên một đường thẳng
D) Cả ba đều đúng
Câu: Cho điểm M thuộc đường thẳng d thì
A) Đường thẳng d chứa điểm M
B) Điểm M nằm trên đường thẳng d
C) Đường thẳng d đi qua diểm M.
.D) Cả A; B ; C đều đúng
Câu: Có bao nhiêu đường thẳng đi qua hai điểm A; B cho trước :
A) 1
B) 2
C) 3
D) Vô số
Câu: Néu M nằm giữa hai điểm A; B thì
A) Cả ba đều sai.
B) AM – MB = AB
C) AM + AB = AB
D) AM + MB = AB
(Hết)

Đáp án – Đề số 850

Câu
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10

A
(
(
(
(
(
(
(
(
(
(

B
(
(
(
(
(
(
(
(
(
(

C
(
(
(
(
(
(
(
(
(
(

D
(
(
(
(
(
(
(
(
(
(

C
D
D
D
C
B
A
D
D
C

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.