KIEM_TRA_CHUONG_II_DS7_20102011.doc – Thư viện Đề thi và Kiểm tra Đề thi Toán Đại số lớp 7

Những bài tập mà KHODETHI.ORG Đề thi Toán Đại số lớp 7 xin tổng hợp lại các sĩ tử về KIEM_TRA_CHUONG_II_DS7_20102011.doc, bài được tham khảo từ nhiều nguồn, Nếu bạn thấy hay hoặc cần thông tin gì vui lòng để lại comment bình luận

KIỂM TRA 1 TIẾT
MÔN: ĐẠI SỐ 7
TIẾT 35- TUẦN 17
MỤC TIÊU:
Kiến thức:
Kiểm tra lại việc nắm vững và vận dụng kiến thức của học sinh ở chương II.
Kĩ năng:
Rèn luyện kỉ năng giải toán.
Thái độ:
Đánh giá mức độ học tập của học sinh,rèn luyện tính độc lập, nghiêm túc trong kiểm tra.
MA TRẬN:

Các cập độ tư duy
Nội dung
Nhận biết
Thông hiểu
Vận dụng
Tổng

TN
TL
TN
TL
TN
TL

Đại lượng tỉ lệ thuận
1
0.5

3
1.5

4
2

Đại lượng tỉ lệ nghịch

3
1.5

1
3
4
4.5

1 số bài toán về đại lượng tỉ lệ nghịch

1
3
1
3

Khái niệm hàm số

Mặt phẳng tọa độ
1
0.5

1
0.5

Tổng
2
1
6

3
2

6
10

10

NỘI DUNG ĐỀ
PHẦN TRẮC NGHIỆM: ( 3 điểm)
Khoanh tròn chữ cái đứng trước câu trả lời đúng:
[
] Hai đại lượng x, y tỉ lệ nghịch và khi x = 3 thì y = 6. Vậy nếu x = 9 thì y = ?
A. y =6 B. y = 2 C. y = 18 D. y = 15
[
] Cho hai đại lượng x và y tỉ nghịch. Kí hiệu là hai giá trị của x và , là hai giá trị tương ứng của y. Khi đó :
A. B. C. D.
[
] Nếu hai đại lượng tỉ lệ thuận với nhau thì :
A. Tỉ số hai giá trị tương ứng của chúng luôn không đổi
B. Tích hai giá trị tương ứng của chúng luôn không đổi
C. Tỉ số hai giá trị bất kì của đại lượng này bằng tích hai giá trị tương ứng của đại lượng kia
D. Tích hai giá trị bất kì của đại lượng này bằng tỉ số hai giá trị tương ứng của đại lượng kia
[
] Nếu y = k.x ( a0 ) thì:
A. y tỉ lệ thuận với x theo hệ số tỉ lệ k B. x tỉ lệ thuận với y theo hệ số tỉ lệ k C. y tỉ lệ nghịch với x D. x tỉ lệ nghịch với y
[
] Nếu y = f(x) = 2x + 3 thì f(3) = ?
A. 2 B. 3 C. 6 D. 9
[
] Nếu điểm A có hoành độ bằng 3, tung độ bằng 9 thì tọa độ điểm A là :
A. (3;9) B. (9;3) C. (9;9) D. (3;3)
II. PHẦN TỰ LUẬN: ( 7 điểm)
Bài 1: ( 3đ) Cho x và y là hai đại lương tỉ nghịch với nhau. Khi x = 6 thì y = 3.
Tìm hệ số tỉ lệ k của y đối với x
Hãy biểu diễn y theo x
Tính giá trị của y khi x = -2 , x =
Bài 2: ( 4đ ) Ba đội có 29 máy( có cùng năng suất ) làm việc trên ba cánh đồng có diện tích bằng nhau. Đội thứ nhất hoàn thành công việc trong 4 ngày, đội thứ hai hoàn thành công việc trong 7 ngày, đội thứ ba hoàn thành công việc trong 8 ngày. Hỏi mỗi đội có mấy máy?

D. ÐÁP ÁN, BIỂU ÐIỂM
I/ TRẮC NGHIỆM (3 điểm) Mỗi câu đúng cho 0,5 điểm
1. B 2. C 3. A
4. A 5. D 6. A
B. TỰ LUẬN ( 7 điểm)
Bài 1(3Đ): a/ a = 18
b/
c/ y = – 9; y = 36
Bài 2(4Đ):

Áp dụng tính chất dãy tỉ số bằng nhau:

Suy ra: a = 14, b = 8; c = 7
Vậy đội thứ nhất có 14 máy; đội thứ hai có 8 máy; đội thứ ba có 7 máy.

Hỏi và đáp