KIỂM TRA TRẮC NGIHỆM PHẦN ĐA THỨC 1 BIẾN – Thư viện Đề thi và Kiểm tra Đề thi Toán Đại số lớp 7

Nội dung bài được KHODETHI.ORG Đề thi Toán Đại số lớp 7 xin thu thập lại quý bạn đọc về KIỂM TRA TRẮC NGIHỆM PHẦN ĐA THỨC 1 BIẾN, bài được tham khảo từ nhiều nguồn, Nếu bạn thấy hay hoặc cần thông tin gì vui lòng để lại comment bình luận

Họ Và Tên:……………………………………………..
KIỂM TRA TRẮC NGHIỆM
PHẦN ĐA THỨC MỘT BIẾN

Điểm

Lời phê của thầy

Đề Trắc nghiệm: Em hãy khoanh tròn vào đầu câu trả lời đúng trong các câu sau
Câu 1: Chọn câu trả lời đúng:
Sắp xếp các hạng tử của P(x) = 2×3 – 4×2 + x4 – 5 theo luỹ thừa giảm dần của biến là:
P(x) = – 5 – 4×2 +2×3 + x4
P(x) = x4 + 2×3 – 4×2 – 5
P(x) = x4 – 2×3 + 4×2 + 5
P(x) = 5 + 4×2 – 2×3 – x4
Câu 2: Chọn câu trả lời đúng:
Sắp xếp các hạng tử của Q(x) = 5x – 2×3 + x2 – 9 theo luỹ thừa tăng dần của biến là:
Q(x) = – 9 + 5x + x2 – 2×3
Q(x) = -2×3 + x2 + 5x – 9
Q(x) = 2×3– x2 – 5x + 9
Q(x) = – 9 – 5x – x2 + 2×3
Câu 3: Chọn câu trả lời đúng:
Cho đa thức M(x) = 8×4 – 3×2 + 7 – 5 có các hệ số khác 0 của đa thức M(x) là:
8; -3; 7; -5
4; 2; 1; 1
8; 3; 7; 5
8; -3; 2
Câu 4: Chọn câu trả lời đúng:
Cho đa thức P(x) = 2×5 + x4 – x2 + 3×2 có các hệ số khác 0 của đa thức P(x) là:
2; 1; 2
2; 1
5; 4; 2; 2
5; – 1
Câu 5 Chọn câu trả lời đúng
Gía trị của đa thức M(x) = 2×3 – 3×2 tại x = – 1 là:
M(- 1) = – 1
M(- 1) = 1
M(- 1) = – 5
M(- 1) = 5
Câu 6 Chọn câu trả lời đúng
Bậc của đa thức Q(x) = – 3×3 + 2×2 + 8 là:
A. – 3 B. 3 C. 8 D. 5

Câu 7 Chọn câu trả lời đúng
Bậc của đa thức R(x) = 2×3 – x2 – 2×3 + 1 là:
A. 3 B. 8 C. 2 D. – 2
Câu 8 Chọn câu trả lời đúng
Bậc của đa thức M(x) = 5×4 – 2×3 – 5×4 + 4 là:
A. 3 B. 4 C. 5 D. – 2
Câu 9 Chọn câu trả lời đúng
Đa thức một biến có 3 hạng tử mà hệ số cao nhất là 3, hệ số tự do là – 4
P(x) = 3×2 + 5×2 – 4
P(x) = 3×2 + 2x – 4
P(x) = – 4×2 + 5x – 4
P(x) = x3 + 2x – 4
Câu 10 Chọn câu trả lời đúng.
Bậc của đa thức – 2004 là – 2004
Bậc của đa thức – 2004 là 2004
Bậc của đa thức – 2004 là 1
Bậc của đa thức – 2004 là 0

Hỏi và đáp