KIEM TRA TRAC NGIEM PHAN SO VO TY CAN BAC 2 – Thư viện Đề thi và Kiểm tra Đề thi Toán Đại số lớp 7

Sau đây kho đề thi Đề thi Toán Đại số lớp 7 xin tổng hợp lại bạn đọc về KIEM TRA TRAC NGIEM PHAN SO VO TY CAN BAC 2, dữ liệu được tham khảo từ nhiều nguồn, Nếu bạn thấy hay hoặc cần thông tin gì vui lòng để lại comment bình luận

Họ Và Tên:……………………………………………..
KIỂM TRA TRẮC NGHIỆM
PHẦN SỐ VÔ TỶ,

Điểm

Lời phê của thầy

Đề Trắc nghiệm:
Câu 1: Chọn câu trả lời đúng:

A. 6 B. –6 C. 36 D. ± 6
Câu 2: Chọn câu trả lời đúng:

A. B. – C. D. –

Câu 3: Chọn câu trả lời đúng:

A. 0,02 B. ± 0,02 C. ± 0,2 D. 0,2
Câu 4: Chọn câu trả lời đúng:
Nếu thì m bằng:
A. 6 B. 3 C. 9 D. – 32

Câu 5: Chọn câu trả lời đúng:
Nếuthì t bằng:
A. ± 9 B. 6 C. – 32 D. (-3)2

Câu 6: Chọn câu trả lời sai:
Nếuthì x bằng:
A. B. C. D.
Câu 7: Chọn câu trả lời đúng:
thì a2 =
A. 3 B. 81 C. 27 D. 9
Câu 8: Chọn câu trả lời đúng:
Nếuthì x2  bằng:
A. 16 B. 8 C. 2 D. 4

Câu 9: Chọn câu trả lời đúng:
Nếuthì b3  bằng:
A. 15 B. 53 C. 56 D. 512
Câu 10: Chọn câu trả lời đúng:
bằng:
A. 100 B. 50 C. 25 D. 200

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.