KIỂM TRA TRẮC NGHIỆM PHẦN CỘNG TRỪ ĐA THỨC 1 BIẾN – Thư viện Đề thi và Kiểm tra Đề thi Toán Đại số lớp 7

Tổng hợp bài KHODETHI Đề thi Toán Đại số lớp 7 xin tổng hợp lại các bạn học sinh về KIỂM TRA TRẮC NGHIỆM PHẦN CỘNG TRỪ ĐA THỨC 1 BIẾN, thông tin được tham khảo từ nhiều nguồn, Nếu bạn thấy hay hoặc cần thông tin gì vui lòng để lại comment bình luận

Họ Và Tên:……………………………………………..
KIỂM TRA TRẮC NGHIỆM
PHẦN CỘNG TRỪ ĐA THỨC MỘT BIẾN

Điểm

Lời phê của thầy

Đề Trắc nghiệm: Em hãy khoanh tròn vào đầu câu trả lời đúng trong các câu sau
Câu 1: Chọn câu trả lời đúng.
(3×2 – 5x + 2) + (3×2+5x)=
A.6×2 -10x+2; B.6×2+2;
C.6×2+2; D.9×2+2.
Câu 2: chọn câu trả lời đúng.
(5×2-3x+7)-(2×2-3x-2)=
A.3×2 + 9 B.3×2 -6x+5
B.3×2+5 D.7×2-6x+9.
Câu 3: Chọn câu trả lời đúng
Cho P(x)= 2×2-3x;Q(x)= x2+4x-1 thif P(x)+Q(x)=
A.3×2+7x-1 B.3×2-7x-1
C.2×2+x-1 D.3×2+x-1.
Câu 4: Chọn câu trả lời đúng.
Cho R(x)= 2×2+3x-1;M(x)= x2-x3 thì R(x)-M(x)=
A.-3×3 + x2 + 3x – 1 B.-3×3 – x2 + 3x – 1
B. 3×3 – x2 + 3x – 1 D. x3 + x2 + 3x + 1
Câu 5 Chọn câu trả lời đúng
Cho R(x) = 2×3 + 5; Q(x) = – x2 + 4 và P(x) + R(x) = Q(x). Ta có:
A. R(x) = – 3×2 – 1 B. R(x) = x2 – 1
C. R(x) = x2 + 9 D. R(x) = 3×2 + 1
Câu 6 Chọn câu trả lời đúng
Cho M(x) + (3×2 – 6x) = 2×2 – 6x thì:
A. M(x) = x2 – 12x B. M(x) = – x2 – 12x
C. M(x) = – x2 + 12x D. M(x) = – x2
Câu 7 Chọn câu trả lời đúng
Cho P(x) = 2×2 – 5x; Q(x) = x2 + 4x – 1; R(x) = – 5×2 + 2x
Ta có: R(x) + P(x) + Q(x) =
A. – 2×2 + 11x – 1 B. – 2×2 + x – 1
C. – 2×2 + x + 1 D. 8×2 – x + 1
Câu 8 Chọn câu trả lời đúng
M(x) = 2×2 – 5; N(x) = -3×2 + x – 1; H(x) = 6x + 2
Ta có: M(x) – N(x) + H(x) =
A. – x2 + 7x – 3 B. 11×2 – x – 3
C. 5×2 + 5x – 7 D. 5×2 + 5x – 3
Câu 9 Chọn câu trả lời đúng
P(x) = 5×2 – 4; Q(x) = -3×2 + x ; R(x) = 2×2 + 2x – 4
Ta có: P(x) + Q(x) – R(x) =
A. x – 8 B. 10×2 – x
C. – x D. -x – 8
Câu 10 Chọn câu trả lời đúng nhất
Cho P(x) + Q(x) = 3×2 – 6x + 5
P(x) – Q(x) = x2 + 2x – 3
Ta có:
A. P(x) = 2×2 – 2x + 1
B. Q(x) = x2 – 4x + 4
C. Cả A, B đều đúng
D. Cả A, B đều sai

Hỏi và đáp