kiem tra trac nghiem chuong 3 – Thư viện Đề thi và Kiểm tra Đề thi Toán Đại số lớp 7

Sau đây KHODETHI.ORG Đề thi Toán Đại số lớp 7 xin thu thập lại bạn đọc về kiem tra trac nghiem chuong 3, dữ liệu được tham khảo từ nhiều nguồn, Nếu bạn thấy hay hoặc cần thông tin gì vui lòng để lại comment bình luận

I. TRẮC NGHIỆM (3đ): Chọn phương án đúng nhất trong các câu sau : ( mỗi câu 0,5 điểm )
Câu 1: Nếu hai tam giác ABC và DEF có thì:
A. (ABC (DEF B. (ABC (EDF
C. (ABC (DFE D. (ABC (FED
Câu 2: Trong hình dưới đây (BÂD= DÂC). Tỉ số bằng:

Câu 3: Cho hai đoạn thẳng AB = 10cm, CD = 3dm. Câu nào sau đây đúng:
A. B. C. D.
Câu 4: Cho (ABC (A’B’C’ và hai cạnh tương ứng AB = 6cm, A’B’ = 3 cm. Vậy hai tam giác này đồng dạng với tỉ số đồng dạng là:
A. B. 2 C . 3 D. 18
Câu 5: Cho hình vẽ sau. Biết DE // AB
A.
B.

C.
D.

Câu 6: Cho hình vẽ sau. Độ dài cạnh x có giá trị là:

A. x = 3
B. x = 4

C. x = 3,5
D. x = 5

A. Phần trắc nghiệm: (4 điểm)
Hãy khoanh tròn vào chữ cái đứng đầu câu trả lời đúng:
Câu 7. Cho tam giác ABC có AD là phân giác có AB = 4 cm ; AC = 5 cm; BC = 2cm. Độ dài DC là:
A. 1,6 cm. B. 2,5 cm. C. 3 cm. D. cả 3 câu đều sai.
Câu 8. Tam giác ABC đồng dạng DEF có = và diện tích tam giác DEF
bằng 90 cm2. Khi đó diện tích tam giác ABC bằng:
A. 10 cm2. B. 30 cm2. C. 270 cm2. D. 810 cm2
Câu 9. Cho tam giác ABC vuông đỉnh A. Đường cao AH. Ta có số cặp tam giác đồng dạng là:
A. 3 B. 4 C. 5 D. 6
Câu 10. Hãy điền đúng (Đ) hoặc sai (S) vào ô trống:
a, Hai tam giác bằng nhau thì đồng dạng.
b, Hai tam giác đều luôn đồng dạng với nhau.
c, Hai tam giác cân luôn đồng dạng với nhau.
d, Hai tam giác vuông luôn đồng dạng với nhau.
I/ Trắc nghiệm : (4 điểm) Chọn chữ cái đầu câu em cho là đúng:
Câu 11:Cho AB=6cm,AC=18cm,tỉ số hai đoạn thẳng AB và AC là:
A. B. C. 2 D.3
Câu 12: Tam giác MNP đồng dạng với tam giác ABC thì:
A. = B. = C. = D. =
Câu 13:Nếu hai tam giác đồng dạng với nhau theo tỉ số đồng dạng k thì tỉ số diện tích của hai tam giác đó bằng:
A. Tỉ số đồng dạng B. Nghịch đảo tỉ số đồng dạng
C. Bình phương tỉ số đồng dạng D.Lập phương tỉ số đồng dạng
Câu 14:Nếu tam giác ABC có AD là đường phân giác trong góc D ( D BC ) AB =5cm, AC = 7 cm thì tỉ số bằng:
A. B. 7 × 5 C. × D.
Câu 15:Tỉ số hai đường cao tương ứng của hai tam giác đồng dạng bằng:
A. Tỉ số đồng dạng B. Bình phương tỉ số đồng dạng
C. Nghịch đảo tỉ số đồng dạng D. Tất cả đều đúng
Câu 16:Cho = và CD = 12 cm thì độ dài đoạn thẳng AB bằng:
A. 12cm B. 10cm C. 8cm D. 9cm
Câu 17:Cho tam giác ABC có AB = 3 cm, AC = 6 cm.Đường phân giác trong góc A cắt cạnh BC tại D . Biết BD = 2 cm. Độ dài đoạn thẳng DC bằng:
A. 2.5cm B. 3.5cm C. 4cm D. 5cm
Câu 18:Cho tam giác DEF đồng dạng với tam giác ABC theo tỉ số đồng dạng

Hỏi và đáp