kiem tra toan so hoc 45 phut lop 6 – Thư viện Đề thi và Kiểm tra Đề thi Toán Số học lớp 6

Tổng hợp bài Kho_đề_thi Đề thi Toán Số học lớp 6 xin tổng hợp lại các sĩ tử về kiem tra toan so hoc 45 phut lop 6, dữ liệu được tham khảo từ nhiều nguồn, Nếu bạn thấy hay hoặc cần thông tin gì vui lòng để lại comment bình luận

Họ và tên…………………………….
Lớp:
Kiểm tra 45 phút (số học)
điểm
Lời phê

đề bài
I: Trắc nghiệm (3 điểm)
Câu 1:Khoanh tròn vào chữ cái trước câu trả lời đúng: 1. Phép tính: -15 + (-40)có kết quả:
A. 55 B. -55 C. -25 D. 25
2. Phép tính: 52 + (-70) có kết quả:
A. -18 B. 18 C. -112 D. 112
3. Phép tính: -25. 25 có kết quả:
A. 0 B. 50 C. -625 D. 625
4. Phép tính: -30. (-40) có kết quả:
A. -34 B. -26 C. 120 D. -120
5. Cách làm đúng là:
A. 15- (25-12+15) = 15-25-12+15 B. 15- (25-12+15) = 15-25+12+15
C. 15- (25-12+15) = 15-25-12-15 D. 15- (25-12+15) = 15-25+12-15
6. Sắp xếp các số 5; -15; 8; 3; -1; 0 theo thứ tự tăng dần, kết quả là:
A. -15; 8; 5; 3; -1; 0 B. -15; -1; 0; 3; 5; 8
C. 0; -1; 3; 5; 8; -15 D. 8; 5; 3; 0; -1; -15
Câu 2: Điền số thích hợp vào chỗ chấm:
a, Số đối của 7 là … Số đối của 0 là … đối của 10 là …
b, – |0| là… |-25| là … |19| là …
II. Tự luận (7 điểm):
Bài1. (4 điểm): Tính (Tính nhanh nếu có thể):
a, -100+620+100 b, 120+(577-120)
c, 13. (-12)+13.22 d, 72. (28-49)+28.(-49-72)
Bài 2 (2,5 điểm): Tìm số nguyên x biết:
a, x+13=-3 b, -2x-17=15 c, |x-6|=15
Bài 3 (0,5 điểm): Tìm n thuộc Z để: 3 chia hết cho n-1

Hỏi và đáp