Kiểm tra Toán 8-lần 3- HKII- THCS TT Kiên Lương 1 – Thư viện Đề thi và Kiểm tra Đề thi Toán Số học lớp 6

Tắt (X)

Quảng cáo Adsense

Tổng hợp bài Kho_đề_thi Đề thi Toán Số học lớp 6 xin thu thập lại các sĩ tử về Kiểm tra Toán 8-lần 3- HKII- THCS TT Kiên Lương 1, dữ liệu được tham khảo từ nhiều nguồn, Nếu bạn thấy hay hoặc cần thông tin gì vui lòng để lại comment bình luận

Trường THCS TT Kiên Lương 1 KIỂM TRA TẬP TRUNG HKII – (2008-2009)
Họ và Tên: Môn: Toán 8 (lần 3 – Tuần 30 )
Lớp: Thời gian: 45 phút

Điểm
Nhận xét của giáo viên

Đề chẵn

I. Trắc nghiệm khách quan (4 điểm)
Câu 1. (2đ) Khoanh tròn chữ cái trước câu trả lời đúng (từ 1 ( 4)
1.Cho AB = 4cm, CD = 6 cm. Tỉ số của hai đoạn thẳng AB và CD là:
a b c d
2.Cho hình vẽ,biết DE//BC. Độ dài x bằng:
a b cd.
3. Cho hình vẽ, biết AD là phân giác của góc A.Ta có:
a b
cd
4.Nếu (ABC dạng (DEF theo tỉ số thì (DEF đồng dạng (ABC theo tỉ số:
a bc.1 d. Cả a,b,c đều sai.
Câu 2. (2đĐánh dấu “X” vào ô “đúng, sai”.
Câu
Đúng
sai

1.Tỉ số diện tích của hai tam giác đồng dạng bằng tỉ số đồng dạng.

2. Nếu hai tam giác có hai cạnh của tam giác này tỉ lệ với hai cạnh của tam giác kia và có cặp góc bằng nhau thì hai tam giác đó đồng dạng.

3.Hai tam giác bằng nhau thì đồng dạng.

4. Nếu hai tam giác đồng dạng thì các cạnh tương ứng tỉ lệ.

II. Tự luận (6đ)
Câu 3. (1,5 điểm) Cho tam giác ABC vuông taị A, kẻ AH vuông góc BC ( H BC).
Chứng minh: AH2 = CH.BH
Câu 4. (4,5 điểm) Cho tam giác cân ABC (AB = AC), vẽ các đường cao BK,CM.
a. Chứng minh AM = AK.
b. Chứng minh (AMK dạng (ABC.
c. AH vuông góc BC (H BCO là trực tâm của (ABC.
Chứng minh rằng : AO.HO = BO.KO = CO.MO
Bài Làm
Trường THCS TT Kiên Lương 1 KIỂM TRA TẬP TRUNG HKII – (2008-2009)
Họ và Tên: Môn: Toán 8 (lần 3 – Tuần 30 )
Lớp: Thời gian: 45 phút

Điểm
Nhận xét của giáo viên

Đề lẻ

I. Trắc nghiệm khách quan (4 điểm)
Câu 1. (2đ) Khoanh tròn chữ cái trước câu trả lời đúng (từ 1 ( 4)
1.Cho MN = 3cm, PQ = 4 cm. Tỉ số của hai đoạn thẳng MN và PQ là:
abcd
2.Cho hình vẽ,biết DE//BC. Độ dài x bằng:
a b. 2 c d. 3
3. Cho hình vẽ, biết MQ là phân giác của góc M.Ta có:
a b
c d
4. ABC đồng dạng ( A’B’C’ theo tỉ số thì (A’B’C’đồng dạng (ABC theo tỉ số:
a b.1 c.2 d.Cả a,b,c đều sai.
Câu 2. (2đĐánh dấu “X” vào ô “đúng, sai”.
Câu
Đúng
sai

1.Tỉ số hai đường cao tương ứng của hai tam giác đồng dạng bằng tỉ số đồng dạng.

2. Hai tam giác đồng dạng thì bằng nhau.

3. Nếu hai tam giác có hai cạnh của tam giác này hai cạnh của tam giác kia và một cặp góc bằng nhau thì hai cạnh tam giác đó đồng dạng.

4. Hai tam giác đồng dạng thì có các góc tương ứng bằng nhau.

II. Tự luận (6đ)
Câu 3. (1,5 điểm) Cho tam giác ABC vuông taị A, kẻ AH vuông góc BC ( H BC).
Chứng minh: AH2 = CH.BH
Câu 4. (4,5 điểm) Cho tam giác cân DEF (DE = DF), vẽ các đường cao EN, FK.
a. Chứng minh EK = FN.
b. Chứng minh (DKN dạng (DEF.
c. DM vuông góc EF (

Hỏi và đáp