Kiểm tra Toán 8- Lần 2-HKII-THCS TT Kiên Lương 1 – Thư viện Đề thi và Kiểm tra Đề thi Toán Số học lớp 6

Tổng hợp bài kho đề thi Đề thi Toán Số học lớp 6 xin thu thập lại các bạn học sinh về Kiểm tra Toán 8- Lần 2-HKII-THCS TT Kiên Lương 1, thông tin được tham khảo từ nhiều nguồn, Nếu bạn thấy hay hoặc cần thông tin gì vui lòng để lại comment bình luận

Trường THCS TT Kiên Lương 1 KIỂM TRA TẬP TRUNG HKII – (2008-2009)
Họ và Tên: Môn: Toán 8 (lần 2 – Tuần 27 )
Lớp: Thời gian: 45 phút

Điểm
Nhận xét của giáo viên

Đề chẵn

I. Trắc nghiệm khách quan (4 điểm)
Câu 1. (3đ) Khoanh tròn chữ cái trước câu trả lời đúng (từ 1 ( 4)
1. Trong các phương trình sau phương trình nào là phương trình bậc nhất một ẩn:
(x – 1)(x – 2) = 0 c. x2 – x + 1 = 0
2x – 3 = 0 d. 6 + x = x + 2
2. Điều kiện xác định của phương trình: là:
a. x ≠ 1 b. x ≠ 2 c. x ≠ 1 và x ≠ 2 d. x ≠ 1 và x ≠ -2
3. x = 1 là nghiệm của phương trình:
a. 3x + 5 = 2x + 3 c. – 4x + 5 = – 5x – 6
b. 2(x -1)=x -1 d. x +1 = 2(x + 7)
4. Phương trình (x -3)(2x -1) = 0 có tập nghiệm S là :
a. b. c. d.

Câu 2. (1 điểm) Đánh dấu “X” vào ô đúng, sai cho thích hợp
Câu
Nội dung
Đúng
Sai

1.
Hai phương trình x – 3 = 0 và 2x = 9 là hai phương trình tương đương.

2.
ĐKXĐ của phương trình là x ≠

II. Tự luận (6đ)
Câu 3. (2đ) Giải các phương trình sau:

a) b)

Câu 4. (3đ) Hai thùng đựng dầu: Thùng một có 120 lít, thùng hai có 90 lít. Sau khi lấy ra ở thùng thứ nhất một lượng dầu gấp ba lần lượng dầu lấy ra ở thùng thứ hai thì lượng dầu còn lại trong thùng thứ hai gấp đôi lượng dầu còn lại trong thùng thứ nhất. Hỏi đã lấy ra bao nhiêu lít dầu ở mỗi thùng?
Câu 5. (1đ) Cho phương trình:
Xác định giá trị của a để phương trình trên vô nghiệm.
Bài Làm

Trường THCS TT Kiên Lương 1 KIỂM TRA TẬP TRUNG HKII – (2008-2009)
Họ và Tên: Môn: Toán 8 (lần 2 – Tuần 27 )
Lớp: Thời gian: 45 phút

Điểm
Nhận xét của giáo viên

Đề lẻ

I. Trắc nghiệm khách quan (4 điểm)
Câu 1. (3đ) Khoanh tròn chữ cái trước câu trả lời đúng ( Từ 1 ( 4)
1. Trong các phương trình sau phương trình nào là phương trình bậc nhất một ẩn:
5x – 2 = 0 c. x2 – 2x + 3 = 0
(x – 3)x = 0 d. 2x + 5 = 2x – 1
2. Điều kiện xác định của phương trình: là:
a. x ≠ 3 b. x ≠ 0 c. x ≠ 0 và x ≠ 3 d. x ≠ 0 và x ≠ -3
3. x = 2 là nghiệm của phương trình
a. 2x + 3 = x + 5 b. x -1 = x + 2 c. 2x + 1 = 3x + 5 d. 4 – 3x = 2
4. Phương trình (x -2)(3x -2) = 0 có tập nghiệm S là :
a. b. c. d. Ø

Câu 2. (1đ) Đánh dấu “X” vào ô đúng, sai cho thích hợp
Câu
Nội dung
Đúng
Sai

1.
Hai phương trình x – 1 = 0 và 2x = 2 là hai phương trình tương đương.

2.
ĐKXĐ của phương trình là x ≠ -1

II. Tự luận (6đ)
Câu 3. (2đ) Giải các phương trình sau:

a) b)

Câu 4.(3đ) Hai thùng đựng dầu: Thùng một có 40 lít, thùng hai có 85 lít. Sau khi lấy ra ở thùng thứ hai một lượng dầu gấp ba lần lượng dầu lấy ra ở thùng thứ nhất thì lượng dầu còn lại trong thùng thứ nhất gấp đôi lượng dầu còn lại trong thùng thứ hai. Hỏi đã lấy ra

Hỏi và đáp