Kiểm tra toán 8 – Đại số chương I – Thư viện Đề thi và Kiểm tra Đề thi Toán Đại số lớp 8

Nội dung bài được kho đề thi Đề thi Toán Đại số lớp 8 xin tổng hợp lại quý bạn đọc về Kiểm tra toán 8 – Đại số chương I, bài được tham khảo từ nhiều nguồn, Nếu bạn thấy hay hoặc cần thông tin gì vui lòng để lại comment bình luận

ĐIỂM:
Họ tên học sinh :
Lớp :
Trường :
Môn : TOÁN 8

BÀI KIỂM TRA MÔN ĐẠI SỐ ( ĐỀ 1)
THỜI GIAN: 45 PHÚT
PHẦN I. TRẮC NGHIỆM (4đ)
Câu 1. Kết quả phép nhân 5x.(2×2 + 3x – 5) là :
A. 10×3 – 15×2 + 25x B. -10×3 – 15×2 + 25x C. 10×3 – 15×2 – 25x D. 10×3 + 15×2 – 25x
Câu 2. Kết quả phép nhân (3x + 2)(3 – 5x) là:
A. 15×2 – x – 6 B. -15×2 – x + 6 C. -15×2 + 19×2 + 6 D. -15×2 + 19x – 6
Câu 3. Phân tích đa thức 15×3 – 5×2 + 10x thành nhân tử đến triệt để là:
A. x(15×2 – 5x + 10) B. 5(3×3 – x2 + 2x) C. 5x.(3×2 – x + 2) D. Đáp án khác
Câu 4. Phân tích đa thức 2x(x – y) – 3y(x – y) là:
A. (2x – 3y)(x – y) B.(2x – 3y)(y – x) C.(2x + 3y)(x – y) D.(2x + 3y)(y – x)
Câu 5. Hãy chọn câu đúng
A. 24x4y3 : 12x3y3 =2xy B. 18x6y5 :(-9x3y3) = 2x3y2 C. 40x5y2 :(-2x4y2) = -20xy D. 12x4y4 : 6x3y4 = 2x
Câu 6. Kết quả phép chia (6x3y2 – 8x2y5) : (-2x2y) là :
A. 3x3y2 – 10x2y6 B. 3x2y2 – 10y4 C. xy + 10y4 D. -3xy + 4y4
Câu 7. Nối cột A với cột B để được đẳng thức đúng
CỘT A
CỘT B
ĐÁP ÁN

1) (x – y)(x + y)
a) x3 – y3
1 –

2) x3 – 6×2 + 12x – 8
b) (x – y)2
2 –

3) x2 – 6x + 9
c) (x – 2)3
3 –

4) (x – y)3
d) x2 – y2
4 –

e) x3 – 3x2y + 3xy2 – y3

f) (x – 3)2

PHẦN II. TỰ LUẬN (6 đ)
Bài 1. Tính giá trị biểu thức sau (1 đ)
x2 – y2 tại x = 64, y = 36
Bài 2. Phân tích đa thức sau thành nhân tử (2,25 đ)
a) 14x2y + 28xy2 – 21x2y2
b) x2 – xy + 4x – 4y
c) x2 + 10x – y2 + 25
Bài 3. Tìm x (1 đ)
(2x – 3) + x(2x – 3) = 0
Bài 4. Thực hiện phép chia đa thức sau (1 đ)
(x4 – x3 + 2×2 – x + 1) : (x2 + 1)
Bài 5. Chứng minh rằng biểu thức A = (x +3y – 5)2 – 6xy + 26 >0 với mọi (0,75 đ)

ĐIỂM:
Họ tên học sinh :
Lớp :
Trường :
Môn : TOÁN 8

BÀI KIỂM TRA MÔN ĐẠI SỐ (ĐỀ 2)
THỜI GIAN: 45 PHÚT
PHẦN I. TRẮC NGHIỆM (4đ)
Câu 1. Kết quả phép nhân 4x.(3×2 + 4x – 5) là :
A. 12×3 – 16×2 + 20x B. -12×3 – 16×2 + 20x C. 12×3 – 16×2 – 20x D. 12×3 + 16×2 – 20x
Câu 2. Kết quả phép nhân (3x – 2)(3 + 5x) là:
A. 15×2 – x – 6 B. -15×2 – x – 6 C. -15×2 + 19×2 + 6 D. -15×2 + 19x – 6
Câu 3. Phân tích đa thức 12×3 – 4×2 + 8x thành nhân tử đến triệt để là:
A. 4x.(3×2 – x + 2) B. 4(3×3 – x2 + 2x) C. x(12×2 – 4x + 8) D. Đáp án khác
Câu 4. Phân tích đa thức 3y(x – y) – 4x(x – y) là:
A. (3y – 4x)(x – y) B.(3y – 4x)(y – x) C.(3y + 4x)(x – y) D.(3y + 4x

Hỏi và đáp