Kiểm tra toán 6 vnen giưa kỳ – Thư viện Đề thi và Kiểm tra Đề thi Toán Số học lớp 6

Tắt (X)

Quảng cáo Adsense

Những bài tập mà KHODETHI.ORG Đề thi Toán Số học lớp 6 xin tổng hợp lại bạn đọc về Kiểm tra toán 6 vnen giưa kỳ, thông tin được tham khảo từ nhiều nguồn, Nếu bạn thấy hay hoặc cần thông tin gì vui lòng để lại comment bình luận

Đề1
I/ Trắc nghiệm: ( 2,0 Điểm ).Em hãy khoanh tròn câu đúng A,B,C,D.
Câu 1: Cho tập hợp E = 0. Có thể nói rằng tập hợp E là ?
A. Rỗng B.Không có phần tử C.Phần tử 0 D. Có một phần tử 0.
Câu 2: Cho F = 1;2;3;…;100.Số phần tử của tập hợp F là ?
A. 4 phần tử B. 100 phần tử. C. 123 phần tử D. Vô số phần tử.
Câu 3: Kết quả so sánh hai số 53 và 35 là ?
A. 5335 B. 53 = 35 C. 53 35 D. 5335 .
Câu 4: Kết quả so sánh hai số 72 và 27 là ?
A. 7227 B. 72 27 C. 72 27 D. 72 = 27
Câu 5: Kết quả của phép tính 32 + 40 là ?
A. 7 B. 10 C. 13 D. 9
Câu 6:Với mọi mN *. Ta có mn = 1.Khi giá trị của n là ?
A. m = n B. n = 2 C. n = 1 D. n = 0
Câu 7: Tìm các chữ số điền vào dấu * để được các số chia hết cho 2
0;5 B. 2;3;4;5;6;7 C. 1;3;5;7;9 D. 0;2;4;6;8
Câu 8: Trung điểm của đoạn thảng AB còn gọi là ……………………… của đoạn thẳng AB.
Điểm nằm giữa B. Điểm chính giữa C. Điểm nằm gần A D. Điểm nằm gần B
II/ Tự luận: ( 8,0 Điểm )

Bài 1: ( 2,0 Điểm ).Tính giá trị của biểu thức:

H = 2.103 + 24
K = 2016: 2464:[ 171 – 5.( 92 – 72 ) ]

Bài 2: (1,0 Điểm).
Viết tập hợp E các số tự nhiên lớn hơn 2015 và nhỏ hơn 2020 bằng hai cách.( Liệt kê và Đặc trưng ).

Bài 3: (1,0 Điểm).

Tìm số tự nhiên n.Biết rằng khi đem số n chia cho 5 được thương là 19 và có số dư là 4.

Bài 4: ( 1,0 Điểm ).Tính nhanh:

a/ 23.567 – 356.23 + 23.789.

b/ ( 2 + 4 + 6 +…+ 98 ).

Bài 5: ( 1,0 Điểm ). Tìm xN.Biết:

17x – 4x = 88: 86 + (2016)0
Bài 6: (Pisa) ( 1,0 Điểm ).
Nhà bác Nam có ba đàn vịt chăn thả trên các cánh đồng khác nhau. Số vịt trong các đàn là 36, 127 và 134 con. Bác Nam nói nếu đem tất cả số vịt đó nhốt đều vào 3 chuồng, hoặc 9 chuồng thì không thừa con nào. Theo em bác Nam có làm được việc đó không? Vì sao?

Bài 7: ( 1,0 Điểm ). Cho hình vẽ.

A C D E B

Có AB=20cm; AC=EB=4cm và D là trung điểm của đoạn thẳng AB. Tính độ dài các đoạn thẳng CD và AE.

ĐÁP ÁN HƯỚNG DẪN CHẤM & BIỂU ĐIỂM.
ĐỀ 1

I/ Trắc nghiệm: ( 2,0 Điểm ).( Mỗi câu đúng đạt 0,25 Điểm ).
Câu
1
2
3
4
5
6
7
8

Đáp án
D
B
D
C
B
C
D
B

II/ Tự luận: ( 8,0 Điểm ).

Bài

Nội dung cần đạt

Điểm

Bài 1:(2,0 Điểm)

Bài 1:Tính giá trị biểu thức:
H = 2.103 + 24 = 2.1000 + 16 = 2000 + 16 = 2016
H = 2016
K = 2016: 2464:[ 171 – 5.( 92 – 72 ) ]
= 2016: 2464:[ 171 – 5.( 81 – 49 ) ]
= 2016: 2464:[ 171 – 5.32 ] = 2016: 2464:[ 171 – 160 ]
= 2016: 2464:11 = 2016: 224 = 9
K = 9

Hỏi và đáp