kiểm tra toán 6 mới tiết 18 – Thư viện Đề thi và Kiểm tra Đề thi Toán Số học lớp 6

Tắt (X)

Quảng cáo Adsense

Nội dung bài được KHODETHI Đề thi Toán Số học lớp 6 xin tổng hợp lại các bạn học sinh về kiểm tra toán 6 mới tiết 18, thông tin được tham khảo từ nhiều nguồn, Nếu bạn thấy hay hoặc cần thông tin gì vui lòng để lại comment bình luận

ĐỀ KIỂM TRA 1 TIẾT
MÔN: SỐ HỌC 6

Họ và tên:………………………..
Lớp: 6B

Điểm
Lời phê của Thầy ( Cô)

I/ TRẮC NGHIỆM: (2điểm)
Khoanh tròn chữ cái in hoa đứng trước câu trả lời đúng trong các câu sau đây
Câu 1: Viết tập hợp H các chữ số của số: 24686
A. H =2; 4
B. H =2;4;6
C. H =2;4;6;8;6
D. H =2468

Câu 2: Cho tập hợp M = x;2;3 Cách viết nào sau đây là đúng:
A. x M
B. x;3 M
C. x;2 M
D. x M

Câu 3: Kết quả viết tích 67 . 65 dưới dạng một lũy thừa là:
A. 635
B. 62
C. 612
D. 3612

Câu 4: Kết quả viết thương 414: 47 dưới dạng một lũy thừa là:
A. 47
B. 42
C. 17
D. 12

II/ TỰ LUẬN: (7 điểm)
Câu 1: ( 2 điểm)
a) Viết các tập hợp A bằng cách liệt kê các phần tử:
b) .Tính số phần tử của tập hợp M
Câu 2: (3,5 điểm) Thực hiện phép tính ( Tính nhanh nếu có thể )
a)
b) 4.52.5.25.2
c) 115 . 23 – 15 . 23
d)
e) 11.25 + 95.11 + 89.51 + 69.89

Câu 3: (2 điểm) Tìm số tự nhiên x, biết rằng:
a)
b) 7.(x – 9) = 35
c) 2 . 3x – 1 = 54
Câu 4. (0,5điểm) Tính tổng sau:
S = 2 + 7 + 12 + 17 + 22 + … + 492 + 497

ĐỀ KIỂM TRA 1 TIẾT
MÔN: SỐ HỌC 6

Họ và tên:………………………..
Lớp: 6A

Điểm
Lời phê của Thầy ( Cô)

I/ Phần trắc nghiệm: (3điểm)
Khoanh tròn chữ cái in hoa đứng trước câu trả lời đúng trong các câu sau đây
Câu 1: Viết tập hợp P các chữ số của số: 1235
A. P = 2; 5
B. P = 2; 3; 5
C. P = 1; 2; 3; 5
D. P = 1235

Câu 2: Cho tập hợp P= a; 2;3 Cách viết nào sau đây là đúng
A. a;2 P
B. a;3 P
C. a P
D. 3 P

Câu 3: Kết quả của phép tính 46 . 45 là.
A. 411
B. 41
C. 830
D. 1618

Câu 4: Kết quả của phép tính 312: 35 là.
A. 17
B. 317
C. 37
D. 33

Câu 5: Giá trị luỹ thừa 23 là.
A. 2
B. 5
C. 6
D. 8

Câu 6: Nếu x – 2 = 7 thì x bằng:
A. x = 14
B. x = 9
C. x = 2
D. 7

II/ Phần tự luận: (7 điểm)
Câu 1: (1 điểm)
a) Viết các tập hợp A bằng cách liệt kê các phần tử:

b) Viết ba số tự nhiên liên tiếp tăng dần trong đó số lớn nhất là 29.

Câu 2: (1 điểm) Cho các tập hợp: A = 1; 2; 3; 4; 5; 6 ; B = 1; 3; 5; 7; 9
a) Viết tập hợp C các phần tử thuộc A và không thuộc B.

b) Viết tập hợp D các phần tử thuộc B và không thuộc A.

c) Viết tập hợp E các phần tử vừa thuộc A vừa thuộc B.

d) Viết tập hợp F các phần tử hoặc thuộc A hoặc thuộc B.

Câu 3: (2 điểm) Thực hiện phép tính (Tính nhanh nếu có thể)
a) = …………………………………………………………………………………………….
b) = ……………………………………………………………………………………………
c) 43.37 + 93.43 + 57.61 + 69.57 =

Hỏi và đáp