kiem tra tiết 39 – toán 6 – Thư viện Đề thi và Kiểm tra Đề thi Toán Số học lớp 6

Tổng hợp bài Kho_đề_thi Đề thi Toán Số học lớp 6 xin tổng hợp lại bạn đọc về kiem tra tiết 39 – toán 6, nội dung được tham khảo từ nhiều nguồn, Nếu bạn thấy hay hoặc cần thông tin gì vui lòng để lại comment bình luận

MA TRẬN ĐỀ KIỂM TRA
MÔN TOÁN . LỚP 6 . Năm học: 2011 – 2012
Cấp độ

Chủ đề
Nhận biêt
Thông hiểu
Vận dung
Cộng

Cấp độ Thấp
Cấp độ Cao

TNKQ
TL
TNKQ
TL
TNKQ
TL
TNKQ
TL

Thứ tự thực hiện các phép tính.

Thực hiện các phép tính đơn giản, lũy thừa
Biết vận dụng các phép tính về lũy thừa trong thứ tự thực hiện các phép tính.

Số câu hỏi
Số điểm

1
0,5

1
0,5
1
1

3
2

Tính chất chia hết của một tổng. Các dấu hiệu chia hết cho 2 , 3 , 5 , 9
Nhận biêt được một tổng , một số chia hết cho 2, cho 5, cho 3, cho 9
Nắm được các tính chất chia hết của một tổng. Dấu hiệu chia hết cho 2, cho 5, cho 3, cho 9
Vận dụng thành thạo trong bài toán tìm x , điều kiện để một số , một tổng chia hết cho một số .

Số câu hỏi
Số điểm
1
0,5

2
1

1
0,5
1
1

5
3

Ước và bội . Số nguyên tố , hợp số . Phân tích một số ra thừa số nguyên tố
Nhận biết được số nguyên tố, hợp số,
Biết phân tích một số ra thừa số nguyên tố.

Số câu hỏi
Số điểm
1
0,5

1
0,5

2
1

Ước chung – Bội chung .
ƯCLN và BCNN

Biết tìm ƯC – BC ; ƯCLN và BCNN
Vận dụng thành thạo trong việc giải bài toán thực tế
Tìm được a , b khi biết BCNN và ƯCLN của a và b

Số câu hỏi
Số điểm

2
1

1
1,5

1
1,5
4
4

Tổng số câu
Tổng số điểm
%
2
1
100%
6
3
100%
5
4,5
100%
1
1,5
100%
14
10 100%

KIỂM TRA SỐ HỌC . Năm học: 2011 – 2012
MÔN : TOÁN . LỚP 6
( Thời gian làm bài : 45 phút – không kể thời gian phát đề )

Họ và tên :……………………………………………
Lớp : ……………

ĐỀ:
I. TRẮC NGHIỆM: (5 điểm)
Câu 1: (4 điểm) Em hãy khoanh tròn vào chữ cái đứng đầu câu trả lời đúng nhất.
1) Các cặp số nào sau đây là nguyên tố cùng nhau .
A. 3 và 6 B. 4 và 5 C. 2 và 8 D. 9 và 12
2) Trong các số sau số nào chia hết cho 3.
A. 323 B. 246 C. 7421 D. 7853
3) Kết quả phân tích số 420 ra thừa số nguyên tố là:
A. 22.3.7 B. 22.5.7 C. 22.3.5.7 D. 22.32.5
4) ƯCLN ( 18 ; 60 ) là :
A. 36 B. 6 C. 12 D. 30
5) BCNN ( 10; 14; 16 ) là :
A. 24 . 5 . 7 B. 2 . 5 . 7 C. 24 D. 5 .7
6) Cho hai tập hợp: Ư(10) và Ư(15) giao của hai tập hợp này là:
A = 0; 1; 2; 3; 5 B = 1; 5 C = 0; 1; 5 D = 5
Câu 2: (1 điểm) Hãy điền dấu X vào ô đúng hoặc sai trong các phát biểu sau
Câu
Đúng
Sai

a) Nếu một số chia hết cho 9 thì số đó chia hết cho 3

b) Nếu một tổng chia hết cho một số thì mỗi số hạng của tổng chia hết cho số đó.

c) Nếu a x , b x thì x là ƯCLN (a,b)

d) Nếu hai số tự nhiên a và b có ƯCLN (a,b) = 1

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.