Kiem tra tiet 39 so hoc 6 – Thư viện Đề thi và Kiểm tra Đề thi Toán Số học lớp 6

Tổng hợp bài kho đề thi Đề thi Toán Số học lớp 6 xin thu thập lại quý bạn đọc về Kiem tra tiet 39 so hoc 6, nội dung được tham khảo từ nhiều nguồn, Nếu bạn thấy hay hoặc cần thông tin gì vui lòng để lại comment bình luận

Tiết 39: Kiểm tra 45 phút

Ngày soạn: 02/11/2015 Ngày giảng: 11/11/2015

I. Mục tiêu:
1. Kiến thức: HS nắm vững các kiến thức đã học trong chương I về các phép toán với số tự nhiên, lý thuyết chia hết.
2. Kỹ năng: HS tự đánh giá được quá trình học tập của mình. Phát hiện ra Những điểm yếu từ đó có biện pháp khắc phục. HS trình bày được bài kiểm tra trên giấy
3. Thái độ: HS có thái độ trung thực, nghiêm túc, cầu tiến bộ.
II. Chuẩn bị:
– Giáo viên: Đề kiểm tra hình thức tự luận (in mỗi học sinh 1 bản).
– Học sinh: Ôn tập kiến thức, dụng cụ học tập.
III. Ma trận nhận thức:

TT
Chủ đề hoặc mạch kiến thức, kĩ năng
Số tiết
Tầm quan trọng
Trọng số
Tổng điểm
Điểm 10

5
Tính chất chia hết của một tổng
3
14
2
28
1

6
Dấu hiệu chia hết cho 2, cho 5, cho 3, cho 9
5
24
2
48
2

7
Ước và bội. Số nguyên tố. Hợp số. Bảng số nguyên tố. Phân tích một số ra thừa số nguyên tố.
6
29
3
87
3

8
Ước chung và bội chung. Ước chung lớn nhất. Bội chung nhỏ nhất
7
33
3
99
4

Kiểm tra 45’ (Chương I). Cộng
21
100

262
10

IV. Ma trận đề kiểm tra:

Chủ đề hoặc
mạch kiến thức, kĩ năng
Mức độ nhận thức – Hỡnh thức cõu hỏi
Tổng điểm

1
2
3
4

Tính chất chia hết của một tổng
Câu 1c
1

1

Dấu hiệu chia hết cho 2, cho 5, cho 3, cho 9

Câu 1a,2a
2

3

Ước và bội. Số nguyên tố. Hợp số. Bảng số nguyên tố. Phân tích một số ra thừa số nguyên tố.

Câu 1b
1
Câu 2
2

3

Ước chung và bội chung.Ước chung lớn nhất. Bội chung nhỏ nhất

Câu 3,2b
3
Câu 4a,b
1
3

Cộng Số câu
Số điểm
1
1
3
3
2
5
2
1
8
10

+ Tổng số câu hỏi tự luận là 8
+ Số câu hỏi mức nhận biết: 01
+ Số câu hỏi mức thông hiểu: 03
+ Số câu hỏi mức vận dụng: 04
V. Bảng mô tả tiêu chí lựa chọn câu hỏi
Câu 1. (3 điểm)
a) Dấu hiệu chia hết cho 2, 3, 5, 9.
b) Tìm tập hợp Ư(a), B(b) (a, b là số có hai chữ số)
c) Áp dụng tính chất chia hết của một tổng kiểm tra: Số nào là số nguyên tố? số nào là hợp số?
Câu 2. (4 điểm)
Tìm ƯCLN, BCNN, ƯC, BC của
a/ hai số tự nhiên b/ ba số tự nhiên
Câu 3. (2 điểm)
Bài tập chữ về ước chung, bội chung.
Câu 4. (1 điểm)
a) Bài tìm ước nâng cao
b) Bài tập phương trình ước.

VI. Đề kiểm tra:
Đề kiểm tra chương I
Môn: Số học lớp 6. Năm học: 2015 – 2016 Thời gian: 45’.
Họ và tờn: …………………………………………….. Lớp: …………………………………………..

Điểm
Nhận xét của giáo viên

ĐỀ BÀI
Câu 1. (3 điểm)
a) Cho các số sau: 2015 ; 2340 ; 222; 154. Những số nào chia hết cho 2, Những số nào chia hết cho 3, Các số nào chia hết cho 5, Những số nào chia hết cho 9?
b) Tìm tập hợp Ư(12), B(23)
c) Các tổng, hiệu sau là số nguyên tố hay hợp số?

Câu 2. (4 điểm)
Tìm ƯCLN, BCNN, ƯC, BC của
a/ 40 và 52 b/ 42; 70 và 196
Câu 3. (2 điểm)
Một trường tổ chức cho khoảng 1000 đến 1100 học sinh tham quan bằng xe ô tô. Tính số học

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.