KIỂM TRA THỬ TOÁN 6-HỌC KỲ I – Thư viện Đề thi và Kiểm tra Đề thi Toán Số học lớp 6

Sau đây Kho_đề_thi Đề thi Toán Số học lớp 6 xin thu thập lại quý bạn đọc về KIỂM TRA THỬ TOÁN 6-HỌC KỲ I, nội dung được tham khảo từ nhiều nguồn, Nếu bạn thấy hay hoặc cần thông tin gì vui lòng để lại comment bình luận

ĐỀ KIỂM TRA THỬ HỌC KỲ I-TOÁN 6
I. TRẮC NGHIỆM KHÁCH QUAN: (3điểm)
Mỗi câu: Chọn và ghi chữ cái đầu đáp án đúng vào bài làm.
Câu 1: Phép nhân: 25.2 bằng:
A. 26 B. 25 C. 46 D. 45
Câu 2: Nếu 0 : x=0 thì :
A. x=1 B. x là số tùy ý khác 0
C. x là số tùy ý D. x=0
Câu 3: Số a = 210.b + 25 thì:
A. Số a chia hết cho 2 B. Số a chia hết cho 3
C. Số a chia hết cho 5 D. Số a chia hết cho 7
Câu 4: Cho tổng M = 612 + 514 + 972 + x. M chia hết cho 9 khi:
A. x chia hết cho 2. B. x chia hết cho 3.
C. x chia hết cho 5. D. x chia hết cho 9.
Câu 5: Tất cả các ước của a = 2.32 là:
A. 0; 1; 2; 3; 9 B. 1; 2; 3; 9 C. 0; 1; 2; 3; 9 D. 1; 2; 3; 9; 18
Câu 6: Kết quả rút gọn biểu thức (a-b-c)-(a-c) là:
A. b B. b + 2c
C. – b D. 2a – b
Câu 7: Tổng N = bằng:
A. -20 B. 10 C. 20 D. -10
Câu 8: Kết quả phép tính -8+(-7) là:
A. -15 B. 15 C. 1 D. -1
Câu 9: Ax và Ay là hai tia đối nhau; điểm B Ax, điểm C Ay thì:
A. Điểm B nằm giữa A và C B. Điểm A nằm giữa B và C
C. Điểm C nằm giữa A và B
Câu 10: Điểm A nằm trên tia Ox thì hai tia AO và Ax là:
A. Hai tia trùng nhau. B. Hai tia đối nhau.
C. Không là hai tia đối nhau cũng không là hai tia trùng nhau.
Câu 11: Hai điểm M và N nằm trên tia Ox và OM = 5cm, ON = 3cm thì:
A. Điểm M nằm giữa O và N B. Điểm O nằm giữa M và N
C. Điểm N nằm giữa O và M
Câu 12: Điểm M nằm giữa hai điểm B và C thì hai tia trùng nhau là:
A. MB và MC B. BC và MC C. BM và BC

II. TRẮC NGHIỆM TỰ LUẬN: (7điểm)
Bài 1: (1điểm) Tìm số tự nhiên x biết:
a/ 5x – 7 = 8
b/ (x – 3).6 + 2 = 50
Bài 2: (1điểm) Thực hiện phép tính:
a/ 23.17 – 14 +23.32
b/ 128 – [68+8( 37 – 35)2]:4
Bài 3: (1,5điểm) Tìm các ước chung lớn hơn 10 của 108 và 180.
Bài 4: (1điểm) Tìm số tự nhiên biết:

Bài 5: (1điểm) Khoảng từ 50 đến 70 học sinh tham gia lao động làm cỏ sân trường. Tính số học sinh đó, biết rằng nếu xếp số học sinh đó thành các nhóm đều nhau: Mỗi nhóm 4 học sinh, 5 học sinh, 6 học sinh đều thừa 2 học sinh.
Bài 6: (1,5điểm) Cho điểm A trên đường thảng xy. Trên tia Ax lấy hai điểm M và N sao cho AM=2cm, AN=6cm.
a/ Trong ba điểm A, M, N điểm nào nằm giữa hai điểm còn lại? Vì sao?
b/ Tính đoạn thẳng MN.
c/ Trên tia Ay lấy điểm P sao cho AP=2cm. Chứng tỏ M là trung điểm của đoạn NP.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.