kiểm tra số lần 2+ đáp án – Thư viện Đề thi và Kiểm tra Đề thi Toán Số học lớp 6

Những bài tập mà kho đề thi Đề thi Toán Số học lớp 6 xin thu thập lại các bạn học sinh về kiểm tra số lần 2+ đáp án, nội dung được tham khảo từ nhiều nguồn, Nếu bạn thấy hay hoặc cần thông tin gì vui lòng để lại comment bình luận

Họ và tên KIỂM TRA 1 TIẾT (Số 2)
Lớp
ĐÊ B
Điểm:
Lời phê của Thầy ,cô:

Bài 1: (2 điểm) Trong các số sau: 3195 ; 2406 ; 213 ; 23598 ; 234670 ; 56789.
a/ Các số chia hết cho 2 là:
b/ Các số chia hết cho 5 là:
c/ Các số chia hết cho3 nhưng không chia hết cho 9 là:
d/ Các số chia hết cho 9 là:

Bài 2: (2 điểm ) Tìm số tự nhiên x biết:
a/ B(35) và b/ x – 27 : 24 = 24 – 3

Bài 3: (3đ )a/ Tìm ƯCLN (32,48,160) b/ Tìm BCNN(30,42,60)

Bài 4: (2đ ) Học sinh khối 6 của một trường trong khoảng từ 500 đến 550 em . Khi xếp thành hàng 9,hàng 12, hàng 15 đều vừa đủ .Tính số học sinh khối 6 của trường đó?

Bài 5: (1đ) Liệt kê các phần tử của tập hợp sau:
B= N* / x 3 và 12 x

Họ và tên KIỂM TRA 1 TIẾT (Số 2)
Lớp
ĐÊ A
Điểm:
Lời phê của Thầy ,cô:

Bài 1: (2 điểm) Trong các số sau: 5319 ; 3240 ; 831 ; 213 ; 23598 ; 67895.
a/ Các số chia hết cho 2 là:
b/ Các số chia hết cho 5 là:
c/ Các số chia hết cho3 nhưng không chia hết cho 9 là:
d/ Các số chia hết cho 9 là:

Bài 2: (2 điểm ) Tìm số tự nhiên x biết:
a/ ư(38) và b/ (x – 25) : 24 = 24.3

Bài 3: (3đ )a/ Tìm ƯCLN (42,72,90) b/ Tìm BCNN(25,70, 95)

Bài 4: (2đ ) Ba đội công nhân phải trồng một số cây như nhau . Mỗi người đội I trồng 8 cây , mỗi người đôi II trồng 12 cây, mỗi người đội III trồng 14 cây.Tính số cây mỗi đội phải trồng, biết rằng số cây trong khoảng từ 500 đến 550 cây

Bài 5: (1đ) Liệt kê các phần tử của tập hợp sau:
A= N* / 18 x và x 2

ĐÁP ÁN: Chung cho cả hai đề

Bài 1:( 2đ) mỗi ý đúng :0,5đ
Bài 2: (2đ) a/ tìm đúng các ước 0,5đ
-Kết hợp điều kiện và nêu đúng các giá trị của x : 0,5 b/ Thực hiện đúng các phép toán và nêu đúng kết quả 1đ
Bài 3: (3đ) Mỗi câu 1.5đ
a/Phân tich ra thừa số nguyên tố đúng mỗi số (0,25đ)
Tìm đúng ƯCLN (0,75đ)
b/ Phân tich ra thừa số nguyên tố đúng mỗi số (0,25đ)
– Tìm đúng BCNN (0,75đ)
Bài 4: (2đ) Lí luận đươc x là BCNN của các số đã cho (o,5đ)
Tìm được BCNN (0,5đ)
Tìm được BC các số (0,5đ)
Giải thích và kết luận đúng (0,5đ)
Bài 5: (1đ) Tìm được các phần tử của tập hợp (0,5đ)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.