KIEM TRA SO HOC 6 CHUONG II – Thư viện Đề thi và Kiểm tra Đề thi Toán Số học lớp 6

Nội dung bài được KHODETHI.ORG Đề thi Toán Số học lớp 6 xin thu thập lại các bạn học sinh về KIEM TRA SO HOC 6 CHUONG II, thông tin được tham khảo từ nhiều nguồn, Nếu bạn thấy hay hoặc cần thông tin gì vui lòng để lại comment bình luận

Họ và tên:……………………………………
Lớp:………….
Kiểm tra số học 6 chương 2: số nguyên
I.Trắc nghiệm: (3 đ)

*Hãy khoanh tròn các câu đúng câu 1 đến câu 4 : (2 đ )
1) Khi bỏ dấu ngoặc trong biểu thức số : 2 – ( 9 – 1 + 3) ta được:
A) 2 + 9 – 1 -3
C) 2 – 9 – 1 – 3

B) 2 – 9 + 1 – 3
D) 2 – 9 + 1 +3

2)Trên tập hợp số nguyên Z , các ước của 3 là :
A) 1 ; -1 ; -3 ; – 6
B) 1 ;-1; -3 và 3
C) 0; -1 ;-3 và -3
D) 0; 1;-1;3;-3;9

3)= 9 thì a bằng :
A) a = 9 hoặc a = -9
B) a = 9
C) a = 3
D) a = 3 hoặc a = – 3

4)Tập hợp nào sau đây là bội của 4
A) 0; -2 ; 4;- 4
B)0;-1;-2:-4
C) 0;-4;-8
D) 1 ;-4 ; -8

5) Điền số thích hợp vào ô vuông : ( 1 đ)
a) – 5 – ( – 3 ) =
b) Số đối của ( – 11 ) là

II.TỰ LUẬN : ( 7 đ)
Bài 1) (1đ) a)Sắp xếp các số nguyên sau theo thứ tự tăng dần : 9 ; 0 ; – 7 ; – 1 ; – 3
b)Liệt kê và tính tổng các số nguyên x thoả mãn:
Bài 2) ( 2đ) Thực hiện phép tính
a) ( – 5 + 2 ) . 4 + ( – 8 -2) : (-5)
b) (-2)3 + + (-1).(-2).(-3)
Bài 3) Tính hợp lý ( 2 đ )
a) ( 589 – 732) – ( 589 +2011 -732 )
b) 237.26 – 26.337 +2603
Bài 4) Tìm x (2 đ)
a)
b) 10 -2(x +5) = 14 Bài làm :
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Đáp án :
I.)Trắc nghiệm  ( 3 đ): 1B ; 2B ;3A ; 4C ( 2 đ ; 5 a) -2 _ 5 b) 11 ( 1 đ
II) Tự luận : ( 7 đ)
Bài 1)
-7 ;-3 ; -1 ;0 ; 9
1 đ

Bài 2)
2a) ( – 5 + 2 ) . 4 + ( – 8 -2) : (-5) =

= -3. 4 +(-10) :(-5)
0,5 đ

= -12 +2
0,25 đ

= -10
0,25 đ

2b) (-2)3 + + (-1).(-2).(-3)=

=(-8) + – 6
0,5 đ

=- 8 +2 -6
0,25 đ

=-12
0,25 đ

Bài 3)
a) ( 589 – 732) – ( 589 +2011 -732)

= 589 -732 -589 – 2011 +732
0,5

=(589 -589) +(-732 +732) – 2011
0,25

=0 +0 -2011 =- 2011
0,25

b) 237.26 – 26.337 +2603

= (237 -337).26 + 2603
0,5 đ

=- 100.26 +2603
0,25 đ

= -2600 +2603 =3
0,25 đ

Bài 4
a) 3x + 8 = – 7

3x = -7 -8
0,25 đ

3x =-15
0,25 đ

x =-15 : 3
0,25 đ

x =-5
0,25 đ

b) 10 -2(x +5) = 14

2(x +5) = 10- 14
0,25 đ

2(x +5) = -4

x +5= -4 :2
0,25 đ

x +5 =-2
0,25 đ

Hỏi và đáp