KIỂM TRA SÓ HỌC 6 CHƯƠNG I – Thư viện Đề thi và Kiểm tra Đề thi Toán Số học lớp 6

Những bài tập mà KHODETHI.ORG Đề thi Toán Số học lớp 6 xin thu thập lại các bạn học sinh về KIỂM TRA SÓ HỌC 6 CHƯƠNG I, nội dung được tham khảo từ nhiều nguồn, Nếu bạn thấy hay hoặc cần thông tin gì vui lòng để lại comment bình luận

Trường THCS Quang Trung

Bài kiểm tra số 1
Môn : Số học 6
Thời gian : 45 phút

Ma trận

Tiết 18 KIỂM TRA CHƯƠNG I . SỐ HỌC 6
I. Ma trận đề :
Cấp độ

Tên chủ đề
Nhận biết
Thông hiểu
Vận dụng
Cộng

Cấp độ thấp
Cấp độ cao

TNKQ
TL
TNKQ
TL
TNKQ
TL
TNKQ
TL

1. Khái niệm về tập hợp, tập hợp N, số phần tử của tập hợp..
Nhận biết về tập hợp, Số phần tử của tập hợp.

Vận dụng các phép tính để tìm giá trị một tổng các số hạng

Số câu
Số điểm
Tỉ lệ%
2(1;3)
1,0đ

1
1,0đ
3
2,0đ
20%

2 .Luỹ thừa với số mũ tự nhiên.
Nhận biết kết quả các phép tính về lũy thừa
Vận dụng phép luỹ thừa để tính toán
Vận dụng phép luỹ thừa để tính toán

Số câu
Số điểm
Tỉ lệ%
2(2;5)
1,0đ

1a;1c
2,0đ

2c
1,0đ

5
4,0đ
40%

3.Các phép tính về số tự nhiên.
Số La Mã
Nhận biết kết quả của các phép tính, đọc chữ số la mã
Biết tính giá trị của một biểu thức và tìm giá trị x trong một biểu thức.
Vận dụng các phép tính để tìm giá trị một biểu thức,

Số câu
Số điểm
Tỉ lệ%
2(4;6)
1,0đ

2a;2b
2,0đ

1b
1,0đ

5
4,0đ
40%

Tổng số câu
Tổng số điểm
Tỉ lệ%
6
3,0đ
30%
4
4,0đ
40%
3

30%
13
10đ

KIỂM TRA CHƯƠNG I . SỐ HỌC 6
Đề A
I. Phần trắc nghiệm:
1. Tập hợp M = có số phần tử là:
A. 12 B. 11 C. 13 D. 10
2. Chọn câu đúng
A. 1000 = 102 B. 1020 = 0 C. x . x5 = x5 D. 27 : 24 = 23
3. Chọn câu sai:
Cho tập hợp A =. Các phần tử của A là :
A. A = B. A = C. A = D. A =
4. Với a = 4 ; b = 5 thì tích a2 b bằng :
A. 100 B. 80 C. 40 D. 30
5. Với x0, ta có x6 : x2 bằng :
A. x3 B. x4 C. 1 D. x8
6. Số La Mã XIV có giá trị là :
A. 4 B. 6 C. 14 D. 16
II. Phần tự luận
Bài 1 : ( 3 điểm ) Thực hiên phép tính (bằng cách hợp lí nếu có ) :
a) 62: 4.3 +2. 52 b) 125 + 70 + 375 +230 c) 150 :
Bài 2 : ( 3 điểm ) Tìm x N biết :
a) 6x – 5 = 31 b) 14. (x – 5 ) = 28 c) 15.x – 78 = 23. 32
Bài 3 : ( 1 điểm ) Tính tổng : 11 + 12 + 13 + ……… + 198 + 199

ĐÁP ÁN
A. TRẮC NGHIỆM. ( 3 Điểm ) ý đúng 0,5 .
1-B ; 2-D; 3-A; 4-B ; 5-B ; 6-C;
B. TỰ LUẬN ( 7 Điểm )
Bài :

Nội dung
Điểm

Bài 1:
(3 điểm)
a) 62: 4.3 +2. 52
= 36 :4 .3 + 2 .25
= 27 + 50
= 77
b) 125 + 70 + 375 +230
= (125 + 375 ) + ( 70 + 230)
= 500 + 300
= 800
c) 150 :
= 150 :
= 150 :
= 150 :

Hỏi và đáp