kiem tra so hoc 6 chuong 2 -100%TL – Thư viện Đề thi và Kiểm tra Đề thi Toán Số học lớp 6

Tổng hợp bài KHODETHI Đề thi Toán Số học lớp 6 xin thu thập lại quý bạn đọc về kiem tra so hoc 6 chuong 2 -100%TL, dữ liệu được tham khảo từ nhiều nguồn, Nếu bạn thấy hay hoặc cần thông tin gì vui lòng để lại comment bình luận

KIỂM TRA 1 TIẾT HẾT CHƯƠNG II
MÔN SỐ HỌC 6
NĂM HỌC 2012 – 2013

ĐIỂM
LỜI PHÊ CỦA GIÁO VIÊN

ĐỀ RA :
Bài 1 🙁 2 đ) : Tính :
a/ ( – 38 ) + 28 b/ ( – 273) + ( – 123 )
c/ 125. ( -8 ) d/ ( – 2500 ) . ( – 4 )
Bài 2 : ( 2 đ ) : Tính các tổng sau
a/ b/
Bài 3 : ( 2 đ ) : Thay một thừa số bằng tổng để tính
a/ – 76 . 11 b/ 65 . ( – 101 )
Bài 4 : ( 3đ ) : Tìm x biết
a/ 3x – (- 36 ) = – 27 b/
Bài 5 ( 1đ ) Tìm các số nguyên x ; y biết
( x + 3 ) ( y – 5 ) = – 25

BÀI LÀM
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
ĐÁP ÁN VÀ HƯỚNG DẪN CHẤM BÀI KIỂM TRA 1 TIẾT CHƯƠNG II
MÔN SỐ HỌC 6 ( 2012 – 2013 )
BÀI
NỘI DUNG GIẢI
ĐIỂM T PHẦN

Bài 1

Giải : a/ -38 + 28 = – ( 38 – 28 ) = -10
b/ -273 + ( – 123 ) = – ( 273 + 123 ) = – 396
c/ 125 . ( – 8 ) = – ( 125.8 ) = – 1000
d/ ( -2500 ) . (- 4 ) = 2500 . 4 = 10000
0,5đ
0,5đ
0,5đ
0,5đ

Bài 2

Giải : a/
b/ – ( – 256 ) +( – 156 ) – 324 + 32
= 256 + ( – 156 ) – 324 + 32 = 100 – 324 + 32
= – 224 + 32 = – 192
0,75đ

0,75đ
0,5đ

Bài 3

Giảỉ : a/ – 76 . 11 = – 76 .( 10 + 1 ) = – 76.10 + ( – 76 ) . 1
= – 760 + ( – 76 ) = – 836
b/ 65.( – 101 ) = 65 . = 65. ( – 100 ) + 65. ( -1 )
= ( – 6500) + ( – 65 ) = – 6565
0,5đ
0,25đ
0,75đ
0,5đ

Bài 4

Giaỉ : a/ 3x – ( – 36 ) = -27 3x + 36 = – 27 3x = – 27 – 36
3x = – 63 x = – 63 : 3 x = – 21
b/
1/ x + 25 = 40 và 2/ x + 25 = – 40
x = 40 – 25 ( 0,5đ ) x = – 40 – 25 (0,5đ )
x = 15 ( 0,25đ) x = – 65 (0,25đ)
0,5đ
0,5đ
0,5đ
Giải đúng cả 1 và 2 ghi 1,5đ

Bài 5

Vì ( x + 3 ) ( y – 5 ) = – 25 nên x + 3 và y – 5 thuộc ước của 25
Mà Ư(25) =
Nếu x + 3 = 1 thì y – 5 = 25 x = – 2 và y = 30
Nếu x + 3 = – 1 thì y – 5 = – 25 x = – 4 và y = – 20
Nếu x + 3 = 5 thì y – 5 = 5 x = 2 và y = 10
Nếu x + 3 = – 5 thì y – 5 = – 5 x = – 8 và y = 0
Nếu x + 3 = 25 thì y – 5 = 1 x = 22 và y = 6
Nếu x + 3 = – 25 thì y – 5 = -1 x = – 28 và y = 4

0,25đ

0,25đ

0,25đ

0,25đ

Tuần 22Tiết 68 MA TRẬN ĐỀ KIỂM TRA MÔN TOÁN 6 CHƯƠNG II
NS: 18 /01/2013 ( Năm học 2012 – 2013 Tiết PPCT tiết 68 )
ND: 21/01/2013
MỤC TIÊU :
1/ kiến thức : Kiểm tra ; đánh giá việc tiếp thu của học sinh khi học xong chương I
về cộng trừ ; nhân các số nguyên ; giá trị tuyệt đối của một số nguyên ; tính chất
của phép nhân các số nguyên ; bội và ước của một số nguyên
2/ Kỹ năng : – Biết áp dụng các quy tắc ; tính

Hỏi và đáp