kiem tra so 6 chuong 1 – Thư viện Đề thi và Kiểm tra Đề thi Toán Số học lớp 6

Sau đây Kho_đề_thi Đề thi Toán Số học lớp 6 xin tổng hợp lại bạn đọc về kiem tra so 6 chuong 1, bài được tham khảo từ nhiều nguồn, Nếu bạn thấy hay hoặc cần thông tin gì vui lòng để lại comment bình luận

KIỂM TRA SỐ HỌC – 1 tiết
Đe àchẵn

I/ PHẦN LÝ THUYẾT 🙁 3điểm )
Câu 1: Với N là tập hợp các số tự nhiên , cách viết nào sau đây là sai :
A) 34 ( N B) 216 ( N C) 8,12 ( N D) 1372 ( N
Câu 2: Kết quả của phép tính 47 : 45 bằng:
A) 16 B) 4 C) 128 D) 32
Câu 3: Cho tập hợp B = x ( N / 3 x6 . Cách liệt kê nào sau đây là đúng :
A) 4;5;6 B) 3;4;5 C) 4;5 D) 3;4;5 ;6
Câu 4: 2n = 64 Vậy n bằng :
A) 4 B) 5 C) 6 D ) 7
Câu 5: Kết quả của phép tính 52 . 53 bằng:
A) 25 B) 3125 C) 2432 D) 54
Câu 6: So sánh 93 và 83 kết quả là :
A) 93 >83 B) 93 < 83 C) 93 = 83 D ) Kết quả khác

II/ PHẦN BÀI TẬP : (7điểm )
1. Tìm x biết :562 – (x + 5) = 1302 : 186
2. Tính nhanh: 27.85 + 15.27 + 120
3. Tìm số tự nhiên n biết 9 < 3n< 81
4.Tìm số tự nhiên a , biết rằng với mọi n ( N ta có an = 1

Bài làm
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

KIỂM TRA SỐ HỌC – 1 tiết
( đề lẻ)

I/ PHẦN LÝ THUYẾT 🙁 3 điểm )
Câu 1: Với N là tập hợp các số tự nhiên , cách viết nào sau đây là sai :
A) 3,4 ( N B) 216 ( N C) 812 ( N D) 1372 ( N
Câu 2 : Kết quả của phép tính 38.84 + 38. 16 bằng :
A) 150 B) 1500 C) 3800 D) 6800
Câu 3: Cho biết ( x + 24) – 86 = 0 . Giá trị của số tự nhiên x bằng:
A) x = 32 B) x = 62 C) x = 56 D) Các giá trị trên đều sai
Câu 4 Kết quả của phép tính 47 : 45 bằng:
A) 32 B) 4 C) 128 D) 16
Câu 5: Cho tập hợp M = a; b; c; d . Cách viết nào nào sau đây là đúng
A) a M B) b M C) c M D) a M
Câu 6: Kết quả của phép tính 32 . 34 bằng:
A) 25 B) 3125 C) 2432 D) 729
II/ PHẦN BÀI TẬP : (7điểm )
1 .Tìm x biết :562 – (x + 5) = 2232 : 186
2. Tính nhanh: 27.85 + 15.27 – 420
3.Tìm số tự nhiên n biết : 4 2n 32
4. So sánh 53 và 35
Bài làm
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

KIỂM TRA Chương I
Môn Số học 1 tiết

Nội dung
Nhận biết
Thông hiểu
Vận dụng
Tổng

TNKQ
TL
TNKQ
TL
TNKQ
TL

1.Tập hợp các số tự nhiên
1
0.5
1
1

1
0,5

1
1
4
3

2. Luỹ thừa
1
0,5
1
1

1
0,5
1
1
1
0,5
1
0,5
6
4

3.Tính chất các phép tính và thứ tự thực hiện

1
1

1
0,5
1
0,5
1
1
4
3

Tổng
2
1
3
3
2
1
2
1,5

2
1
3
2,5
14
10

ĐỀ KIỂM TRA
A/ PHẦN LÝ THUYẾT 🙁 3điểm )
Câu 1: Với N là tập hợp các số tự nhiên , cách viết nào sau đây là sai :
A

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.