Kiểm tra-MT-Đ án Chương II ĐS 8 – Thư viện Đề thi và Kiểm tra Đề thi Toán Đại số lớp 8

Những bài tập mà KHODETHI Đề thi Toán Đại số lớp 8 xin tổng hợp lại quý bạn đọc về Kiểm tra-MT-Đ án Chương II ĐS 8, nội dung được tham khảo từ nhiều nguồn, Nếu bạn thấy hay hoặc cần thông tin gì vui lòng để lại comment bình luận

MA TRẬN ĐỀ KIỂM TRA MÔN TOÁN LỚP 8
Năm học : 2011 – 2012
Cấp độ

Chủ đề
Nhận biêt
Thông hiểu
Vận dung
Cộng

Cấp độ Thấp
Cấp độ Cao

TNKQ
TL
TNKQ
TL
TNKQ
TL
TNKQ
TL

Phân thức- TXĐ của phân thức. Tính chất cơ bản phân thức.( 2 tiết )
Nhận biết được một phân thức.
Hiểu và thực hiện được tính chất cơ bản của phân thức
Tìm được TXĐ của một phân thức.

Số câu hỏi
Số điểm
Tỉ lệ %
1
0,5
5%

1
0,5
5%

1
0,5
5%

3
1,5
15%

Rút gọn – Qui đông mẫu thức.
( 4 tiết )

Biết vận dụng qui tắc thực hiện các phép rút gọn và qui đồng.
Vận dụng qui tắc để phối hợp thực hiện các phép cộng, trừ, nhân, chia.

Số câu hỏi
Số điểm
Tỉ lệ %

2
1
10%
1
0.5
5%
1
0.5
5%
1
1
10%

5
3,0
30%

Phép công, trừ, nhân, chia phân thức. ( 5 tiết )

Thực hiện được các phép tính đơn giản
Phối hợp thực hiện các phép tính về cộng, trừ, nhân, chia.

Số câu hỏi
Số điểm
Tỉ lệ %

1
0.5
5%

1
0,5
5%
2
2
20%

4
3
30%

Biến đổi biểu thức hữu tỉ. Giá trị của phân thức.( 2 tiết )

Biết phối hợp thực hiện các phép tính về cộng, trừ, nhân, chia.
Tìm ĐKXĐ khi biến đổi biểu thức hữu tỉ, tìm giá trị của phân thức.
Tìm điều kiện để biểu thức có giá trị nguyên

Số câu hỏi
Số điểm
Tỉ lệ %

1
0,5
5%

1
1,0
10%

1
1,0
10%
3
2,5
25%

Tổng số câu
Tổng số điểm
Tỉ lệ %
4
0,5
5%
3
3,0
30%
7
5,5
55%
1
1,0
10%
15
10
100%

KIỂM TRA ĐẠI SỐ . Năm học: 2011 – 2012
MÔN : TOÁN . LỚP 9
Họ và tên :……………………………………………
Lớp : ……………

Điểm
Lời phê của giáo viên

Đề :
I. TRẮC NGHIỆM: (4 điểm)
Câu 1: (2 điểm) Điền dấu “ X ” vào ô thích hợp
Câu
Nội dung
Đúng
Sai

1
là một phân thức đại số

2
Phân thức đối của phân thức là

3
Phân thức được xác định khi x5

4
=

Câu 2: (2 điểm) Đánh dấu X vào ô vuông của câu trả lời đúng nhất trong các câu sau:
1) Thực hiện phép tính: ta được kết quả là:
A.( B.( C.( D.(
2) Rút gọn phân thức ta được kết quả là:
A.( B.( C.( D.(
3) Cho đẳng thức: . Đa thức phải điền vào chỗ trống là:
A.( x2 + 8 B.( x2 – 8 C.( x2 + 8x D.( x2 – 8x
4) Biến đổi phân thức thành phân thức có tử là 12×2 + 9x thì khi đó mẫu thức là:
A.( 3×3 + 15 B.( 3×3 – 15 C.( 3×3 + 15x D.( 3×3 – 15x
II. TỰ LUẬN: (6 điểm)
Bài 1: (3 điểm) Thực hiện phép tính:
a/ b/
Bài 2: (3 điểm) Cho phân thức
a/ Tìm điều kiện của x để giá trị của phân thức được xác định.
b/ Tìm giá trị của x để phân thức có giá trị bằng –2 .
c/ Tìm giá trị của x để phân thức có giá trị là số nguyên.

Đáp án :

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.