Kiểm tra một tiết chương 4 – Thư viện Đề thi và Kiểm tra Đề thi Toán Đại số lớp 8

Tổng hợp bài kho đề thi Đề thi Toán Đại số lớp 8 xin thu thập lại các bạn học sinh về Kiểm tra một tiết chương 4, dữ liệu được tham khảo từ nhiều nguồn, Nếu bạn thấy hay hoặc cần thông tin gì vui lòng để lại comment bình luận

ĐỀ KIỂM TRA MỘT TIẾT
MÔN: TOÁN (ĐẠI SỐ) 8

A/ Trắc nghiệm: Chọn câu trả lới đúng nhất.
Câu 1: Trong các bất phương trình sau, đâu là bất phương trình bậc nhất một ẩn?
a) 2x – 3 = 0; b) 2x – 3y < 0; c) 2x 0.
Câu 2: Bất phương trình tương đương với 4x – 3 >5 là:
a) 4x > 8; b) 4x > 2; c) 4x -8.
Câu 3: Tập nghiệm của bất phương trình 3x + 2 >8 là:
x >10; b) x > -10; c) x > 6; d) x > 2.
Câu 4: Hình vẽ nào dưới đây biểu diễn đúng tập nghiệm của bất phương trình 2x – 5 < -1:
a) ]

[

)

d) (

B/ Tự luận:
Câu 1: Hãy biểu diễn các tập nghiệm sau bằng trục số:
a) x < -1; b) x 2; c) x < 2; d) x -1.
Câu 2: Giải các bất phương trình sau:
a) 3x – 4 2x + 1 b) x – 5 > 6x – 3; c) ;
Câu 3: Chứng minh rằng x2 – 4x + 10 6 với mọi số thực x.

ĐỀ KIỂM TRA MỘT TIẾT
MÔN: TOÁN (ĐẠI SỐ) 8

A/ Trắc nghiệm: Chọn câu trả lới đúng nhất.
Câu 1: Trong các bất phương trình sau, đâu là bất phương trình bậc nhất một ẩn?
a) 2x – 3 = 0; b) 2x – 3y < 0; c) 2x 0.
Câu 2: Bất phương trình tương đương với 4x – 3 >5 là:
a) 4x > 8; b) 4x > 2; c) 4x -8.
Câu 3: Tập nghiệm của bất phương trình 3x + 2 >8 là:
x >10; b) x > -10; c) x > 6; d) x > 2.
Câu 4: Hình vẽ nào dưới đây biểu diễn đúng tập nghiệm của bất phương trình 2x – 5 < -1:
a) ]

[

)

d) (

B/ Tự luận:
Câu 1: Hãy biểu diễn các tập nghiệm sau bằng trục số:
a) x < -1; b) x 2; c) x < 2; d) x -1.
Câu 2: Giải các bất phương trình sau:
a) 3x – 4 2x + 1 b) x – 5 > 6x – 3; c) ;
Câu 3: Chứng minh rằng x2 – 4x + 10 6 với mọi số thực x.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.