Kiểm Tra kỳ 1 – Thư viện Đề thi và Kiểm tra Đề thi Toán Số học lớp 6

Những bài tập mà Kho_đề_thi Đề thi Toán Số học lớp 6 xin thu thập lại bạn đọc về Kiểm Tra kỳ 1, dữ liệu được tham khảo từ nhiều nguồn, Nếu bạn thấy hay hoặc cần thông tin gì vui lòng để lại comment bình luận

Thứ ngày tháng năm 2010
Họ và tên kiểm tra Toán 6 chương i
Lớp: 6 phần số học
Thời gian làm bài: 45 phút

Điểm

Lời nhận xét của thầy giáo

Đề số 1
Đề bài

Câu1: Tập hợp A =a,b,c số phần tử có trong tập hợp A là:

A. 1
B. 2
C. 3
D. 4

Câu 2: Tập hợp A các số tự nhiên x sao cho là:
A= 13;14;15;16;17;18 B. A= 13;14;15;16;17
C. A= 14;15;16;17 D. A= 14;15;16;17;18

Câu 3: Số tự nhiên có hai chữ số giống nhau chia hết cho 2 còn khi chia cho 5 dư 3 là :

A. 22
B. 66
C. 88
D. 44

Câu 4: Số phần tử của tập hợp N = 16;17;18;…;86 là?

A. 70
B. 71
C. 72
D. 73

Câu 5: Hiệu của số tự nhiên lớn nhất có 2 chữ số với 24 là:

A. 75
B. 175
C. 22
D. 123

Câu 6: Phép tính đúng là:

A. 42. 47= 414
B. 42. 47=1614
C. 42. 47=169
D. 42. 47= 49

Câu 7: Số tự nhiên x thoã mãn 156 : (x + 8 ) = 4 là:

A. 31
B. 37
C. 47
D. 616

Câu 8: Số tự nhiên x thoã mãn (x + 2 ) : 16 = 4 là :

A. 2
B. 6
C. 62
D. 64

Câu 9: Số tự nhiên n thoã mãn 243 = 3n là :

A. 6
B. 5
C. 4
D. 3

Câu 10: Kết quả phép tính 1 + 2 + 3 +… + 20 là :

A. 180
B. 190
C. 200
D. 210

Câu 11: Kết quả phép tính 22. 25. 26 + 5. 20 . 21 + 102. 53 là :

A. 100
B. 1000
C. 10000
D. 100000

Câu 12: Số 247680 chia hết cho :

A. 2
B. 5
C. 9
D. cả 2, 5, 9

Câu 13: Số chẵn lớn nhất có 3 chữ số có tổng các chữ số là :

A. 18
B. 24
C. 25
D. 26

Câu 14: Phải viết ít nhất bao nhiêu chữ số 2006 để được số chia hết cho 3 :

A. 3
B. 4
C. 5
D. 6

Câu 15: Số các ước của 36 là :

A. 6
B. 9
C. 10
D. 12

Câu 16: ƯCLN của 24 và 36 là :

A. 4
B. 6
C. 12
D. 24

Câu 17: BCNN của 36 và 48 là :

A. 12
B. 36
C. 48
D. 144

Câu 18: Có 18 quả cam và 24 quả táo. Muốn chia đều số cam và táo thành các phần thì số cách chia là:

A. 3 cách
B. 4 cách
C. 6 cách
D. 8 cách

Câu 19: Trong các số sau số chia hết cho cả 2; 3; 5; 9 là :

A. 462340
B. 16530
C. 3240
D. 64780

Câu 20: Số hạng thứ 21 của dãy 1; 2; 4; 7; 11; 16 …. là số :

A. 22
B. 41
C. 200
D

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.