kiểm tra khối 8 – Thư viện Đề thi và Kiểm tra Đề thi Toán Đại số lớp 8

Tắt (X)

Quảng cáo Adsense

Nội dung bài được KHODETHI.ORG Đề thi Toán Đại số lớp 8 xin tổng hợp lại bạn đọc về kiểm tra khối 8, nội dung được tham khảo từ nhiều nguồn, Nếu bạn thấy hay hoặc cần thông tin gì vui lòng để lại comment bình luận

Thứ ………..ngày ……..tháng ……năm 2008
KIỂM TRA 15 PHÚT.
MÔN : ĐẠI SỐ 8 TIẾT 9/5 ( Vương)

ĐIỂM
NHẬN XÉT THẦY CÔ

I./. Trắc nghiệm : ( 5 điểm )
Câu 1 : Các khẳng định sau đúng hay sai ?( điền dấu X vào khẳng định của mình)
Câu
Đúng
Sai

a. (5×2 – 4x)(x – 2)= x3 – 14×2 + 8x

b. ( x2 – xy + y2)(x+y) = x3 + y3

c. (x2 + 2xy + y2)( x – y) = (x3 – y3 )

d. ( x – y)2 = ( y – x)2

Khoanh tròn chữ cái của kết quả đúng nhất 
Câu 2 : Tính giá trị của các biểu thức sau :
1/. 422 + 582 + 84.58 bằng
a. 10000 b. 100 c. 42 d. 58
2/. 672 +172 – 67.34 bằng
a. 67 b. 17 c.50 d. 2500
Hãy điền vào (….) để được một khẳng định đúng.
Câu 3 : Nhận dạng và viết vế 2 của hằng đẳng thức
6x + x2 +9 = ……
x3 – 3×2 +3xy2 – y3 = ……..
(5x – 3y)(5x + 3y)=………
x2 + 2xy +y2 = ………..
II./. Tự luận : ( 5 đ)
Câu 4: (2 đ) phân tích đa thức sau thành nhân tử
x2 – 2x
3x – 6y
Câu 5 : (3 đ) Tính giá trị của biểu thức
A = x3 + 6×2 +12x +8 tại x = -2 .
B = ( 3x – )( 3x +) tại x =
Bài làm
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Thứ ………..ngày ……..tháng ……năm 2008
KIỂM TRA 15 PHÚT.
MÔN : ĐẠI SỐ 8 TIẾT 9/5 ( Linh)

ĐIỂM
NHẬN XÉT THẦY CÔ

I./. Trắc nghiệm : ( 5 điểm )
Câu 1 : Nối cột A và cột B các biểu thức sao cho chúng tạo thành 2 vế của một hằng đẳng thức
Cột A
Cột B

1. ( 1 + xy ) 2
a. x2 – 4y2

2. ( 2x + y) 3
b. ( 5 – x)2

3. x2 – 10x +25
c. x2y2 +2xy +1

4. (x – 2y)(x + 2y)
d. 8×3 + 12x2y + 6xy + y3

Kết quả nối là : 1 + …. ; 2 + …….. ; 3 +……… ; 4 +……..

Câu 2 : Điền các đơn thức thích hợp vào (…..) để được hằng đẳng thức đúng.
x3 – ……… +3x – ……….= ( ……. – 1)3
(3x – ……….) ( 3x + …….) = ……….. – 25y2
………… – 2y + y2 = (………. – ……….)2
x2 + 2xy +y2 = ………..
Khoanh tròn chữ cái của kết quả đúng nhất 
Câu 3 : Tính giá trị của các biểu thức sau :
422 + 582 + 84.58 bằng
a. 10000 b. 100 c. 42 d. 58
2) 672 +172 – 67.34 bằng
a. 67 b. 17 c.50 d. 2500
II/. Tự luận : ( 5 đ)
Bài 1 : Tính
(x + 3)2 = b. ( 5x + 2y) 2 =
Bài 2 : Tính giá trị của biểu thức
A = x3 + 6×2 +12x +8 tại x = -2 . B = ( 3x – )( 3x +) tại x =
Bài làm
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Thứ ………..ngày ……..tháng ……năm 2008
KIỂM TRA 15 PHÚT.
MÔN : ĐẠI SỐ 8 TIẾT 15/8 ( Vương)

ĐIỂM
NHẬN XÉT THẦY CÔ

I. Trắc nghiệm : ( 5 điểm )
Chọn và khoanh tròn chữ cái đứng trước của câu trả lời đúng nhất.
Câu 1: Cho hình vẽ, biết AB//CD, AD//BC, A = 450.
1.Tứ giác ABCD là hình gì?
a. hình thang. b. hình thang cân. c. hình bình hành. d. một hình khác.

2. Số đo của các góc còn lại là:

a. B=450,C=1350,D=1350 b. B=1350,C=450,D=1350

c. B=450,C=1350,D=450 d

Hỏi và đáp