kiểm tra HSG Toán 6 – cuối HKI – Thư viện Đề thi và Kiểm tra Đề thi Toán Số học lớp 6

Những bài tập mà Kho_đề_thi Đề thi Toán Số học lớp 6 xin thu thập lại bạn đọc về kiểm tra HSG Toán 6 – cuối HKI, thông tin được tham khảo từ nhiều nguồn, Nếu bạn thấy hay hoặc cần thông tin gì vui lòng để lại comment bình luận

KIỂM TRA HỌC SINH GIỎI – CUỐI HỌC KÌ I – MÔN TOÁN 6

Đề số 2:

Bài 1: Các có ba chữ số và tổng các chữ số bằng 7. Chứng minh rằng nếu chữ số hàng chục và hàng đơn vị bằng nhau thì số đó chia hết cho 7.

Bài 2: Hãy tìm các chữ số a ; b ; c ; d biết rằng đều là số chính phương.

Bài 3: Tìm các số tự nhiên n sao cho n2 + 3n + 1 chia hết cho n – 1

Bài 4: Tìm hai số tự nhiên a ; b biết
7a = 11b và ƯCLN( a ; b ) = 45
a + 2b = 48 ; ƯCLN(a ; b) + 3. BCNN(a ; b ) = 114

Bài 5: Các tự nhiên có hai chữ số chia hết cho 3 . Nếu thêm chữ số 0 vào giữa hai chữ số rồi cộng số mới với với một số bằng hai lần chữ số hàng trăm của số mới thì được một số bằng 9 lần số ban đầu. Tìm số ban đầu đó.

Bài 6: Hai học sinh lớp 6 đo đường chạy quanh sân vận động bằng bước chân của mình . Tổng số bước chân của em thứ nhất hươn em thứ hai là 100 bước. Mỗi bước chân của em thứ nhất là 0,6 m ; của em thứ hai là 0,8 m .
Tính chiều dài đường chạy đó.
Nếu tổng số bước chân của cả hai em là 1400 bước thì đường chạy dài bao nhiêu
mét ?

Bài 7: Các cột điện trước đây trồng cách đều nhau với khoảng cách 45 m , nay phải trồng lại với khoảng cách 60 m. Hỏi nếu sau cột đầu không trồng lại thì đên cột thứ mấy không phải trồng lại ?

Bài 8: Chứng tỏ rằng:
3n2 + n chia hết cho 2.
4n2 + 12n + 10 không chia hết cho 8

Bài9: Gọi O là gốc chung của hai tia đối nhau Ox ; Oy . Trên tia Ox xác định hai điểm A và M sao cho OA < OM . Trên tia Oy xác định điểm B sao cho OB = OA . Chứng minh : OM = .
Bài 10: Một chiếc thuyền chở 50 giỏ xoài . Biết rằng mỗi giỏ chở không quá 24 quả xoài. Chứng tỏ rằng có ít nhất 3 giỏ đựng số quả xoài bằng nhau.

Bài 11: Tổng số học sinh của hai trường THCS là bội của 498 và thương của chúng là bội của 5. biết số học sinh mỗi trường lớn hơn 100 và nhỏ hơn 1000. Tìm số học sinh mỗi trường?

Bài 12:
Tìm một số có ba chữ số sao cho chia nó cho 11 ta được thương bằng tổng các chữ số của số bị chia.
Tìm một số có 4 chữ số biết chữ số hàng nghìn , hàng trăm giống nhau ; chữ số
hàng chục và hàng đơn vị giống nhau. Số cần tìm có thể viết được dưới dạng tích của ba thừa số , mỗi thừa số gồm hai chữ số giống nhau.

Bài 13: Tìm một số biết nếu chia số đó cho 26 thì được số dư bằng bằng hai lần bình phương của thương.

Bài 14: Tìm số tự nhiên n biết :
n ( n+1 ) ( 2n + 1) = 30
n ( n+1 ) ( 2n + 1) = 84

Bài 15: Số học sinh của một khối lớp nhỏ hơn 100 .Nếu 9 em nữa và xếp hàng 7 thì thưa 2 em . Nếu thêm vào 32 em nữa rồi xếp hàng 9 thì thừa 5 em . Tính số học sinh của khối lớp đó?

Bài 16: Tìm các số tự nhiên n sao cho các số sau đây nguyên tố cùng nhau:
4n + 3 và 2n + 3
7n + 13 và 2n + 4
9n + 24 và 3n + 4

====HẾT====

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.