Kiểm tra học kỳ 1 toán 7 cực chuẩn – Thư viện Đề thi và Kiểm tra Đề thi Toán Đại số lớp 7

Tổng hợp bài KHODETHI.ORG Đề thi Toán Đại số lớp 7 xin tổng hợp lại quý bạn đọc về Kiểm tra học kỳ 1 toán 7 cực chuẩn, nội dung được tham khảo từ nhiều nguồn, Nếu bạn thấy hay hoặc cần thông tin gì vui lòng để lại comment bình luận

PHÒNG GD&ĐT ĐÔ LƯƠNG ĐỀ KIỂM TRA HỌC KÌ I NĂM HỌC 2013 – 2014
TRƯỜNG THCS Bạch Ngọc MÔN: TOÁN 7
Thời gian: 90 phút (Không kể thời gian ghi đề)
I.MA TRẬN ĐỀ

Cấp độ

Chủ đề

Nhận biết
Thông hiểu
Vận dụng
Tổng

Cấp độ thấp
Cấp độ cao

Số hữu tỉ, số thực

Biết được qui tắc nhân,chia 2 luỹ thừa cùng cơ số
Hiểu được quy tắc nhân, chia hai luỹ thừa cùng cơ số, lũy thừa của lũy thừa, lũy thừa của một thương.
Nắm vững các quy tắc thực hiện các phép tính về số hữu tỉ.

Số câu
Số điểm

1
0,5
4
2,0

2
1

1
1
8
4 ,5

2. Đại lượng tỉ lệ thuận

.
Vận dụng các công thức đã học để tìm hai đại lượng x, y.

Số câu:
Số điểm:

1
1

1
1

3. . Hàm số
Đồ thị của hàm số y = ax(a0))
Nhận biết được hình dạng của đồ thị hàm số y = ax ( a0)

Tìm được giá trị của hàm số y = f(x) tại các giá trị x cho trước
Vẽ được đồ thị của hàm số y = f(x)

Số câu:
Số điểm:
1
0,5

1
0,5

2
1,0

4. Tiên đề Ơclit về đường thẳng song song
Nhận biết tính chất của hai đường thẳng song song

Tìm được cặp góc so le trong, đồng vị bằng nhau

Số câu:
Số điểm:
Tỉ lệ: %
1
0.5

1
0,5

5. Các trường hợp bằng nhau của tam giác

Biết được tính chất về các trường hợp băng nhau của tam giác
Hiẻu và thể hiện được trên hình vẽ
Nhận biết được 2 tam giác bằng nhau trên hình vẽ
Vận dụng các trường hợp bằng nhau của tam giác để chứng minh hai tam giác bằng nhau, hai đ/thẳng vuông góc…

Số câu:
Số điểm:

1
0,5

1
0,5
1
0,5
3
1,5

2
3

Tổng số câu:
Tổng số điểm:
4
2,0
5
2,5

8
5,5

17
10

II) NỘI DUNG ĐỀ
Câu 1: (0,5điểm) Phát biểu nội dung tiên đề
ơclit về đường thẳng song song
Câu 2: (1 điểm)
a) Phát biểu trường hợp bằng nhau thứ ba của tam giác góc – cạnh – góc ?
b) Áp dụng: Trên hình bên có các tam giác
nào bằng nhau? Vì sao?
Câu 3: (0,5 điểm) Khi nhân hai lũy thừa cùng
cơ số ta thực hiện như thế nào?
Câu 4: (2 điểm) Thực hiện các phép tính sau:
a) :
b) + +
c)
d) 3,5 .( – 0.25 ). 4 Câu 5: (2điểm) Tìm x biết:
a) b)
c)
Bài 6: (1,0 điểm)
Đồ thị hàm số y = ax (a 0) đi qua điểm A(-2;6).
a/ Tìm hệ số a của đồ thị trên.
b/ Vẽ đồ thị hàm số trên với hệ số a tìm được trong câu a.
Bài 7: (1,0 điểm)
Lớp 7A có 48 học sinh gồm các loại giỏi, khá, trung bình. Biết rằng số học sinh giỏi, khá, trung bình lần lượt tỉ lệ với 4; 5; 3. Tính số học sinh mỗi loại của lớp 7A.
Bài 8: (2,0 điểm)
Cho vuông tại O, đường phân giác góc B cắt cạnh OM tại K. Trên cạnh BM lấy điểm I sao cho BO = BI.
a/ Chứng minh: .
b/ Chứng minh: .
c/ Gọi A là giao

Hỏi và đáp