KIỂM TRA HỌC KÌ 1 MÔN TOÁN LỚP 6 – Thư viện Đề thi và Kiểm tra Đề thi Toán Số học lớp 6

Sau đây KHODETHI Đề thi Toán Số học lớp 6 xin thu thập lại các bạn học sinh về KIỂM TRA HỌC KÌ 1 MÔN TOÁN LỚP 6, thông tin được tham khảo từ nhiều nguồn, Nếu bạn thấy hay hoặc cần thông tin gì vui lòng để lại comment bình luận

I Trắc nghiệm :(2điểm) Chọn đáp án đúng.
Câu 1:Số phần tử của tập hợp H = là:
A.6 B.7 C.5 D.8
Câu 2: Kết quả phép tính 33. 3 là :
A.34 B. 33 C. 35 D. 64
Câu 3: Cách viết nào được gọi là phân tích 120 ra thừa số nguyên tố:
A.120 = 2.3.4.5 B.120 = 1.8.15.2 C. 120 = 2.60 D.120 = 23.3.5
Câu 4:Tập hợp nào chỉ gồm các số:
A.3;5;7;11 B.3;11;7;13 C.13;15;17;19 D.3;2;7;5
Câu 5: Số a mà – 6 < a + (- 3) < – 4 là :
A.- 1 B. – 2 C.- 3 D. – 4
Câu 6: Tìm số nguyên x biết :
A.3 B. 3 -3 C.- 3 D.13
Câu7 : Đoạn thẳng MN là hình gồm:
A.Hai điểm M và N.
B. Tất cả các điểm nằm giữa M và N.
C. Hai điểm M , N và một điểm nằm giữa M và N.
D. Điểm M, điểm N và tất cả các điểm nằm giữa M và N.
Câu 8:Cho 3 điểm A,B,C thẳng hàng biết AB = 3cm , AC = 2cm , BC = 5cm . Trong 3điểm A,B,C điểm nào nằm giữa 2 điểm còn lại ?
A.điểm A B. điểm B C. điểm C D. không có
II – Tự luận : (8điểm)
Câu 1: ( 2 điểm )
Thực hiện phép tính :
a) 35 – ( 5 – 18 ) + ( –11) b) 62 : 4.3 + 2.50 – 2010
Câu 2: ( 2 điểm )
Tìm x biết :
a) x – 36 : 18 = 12 – 15 b) ( 3x – 24) . 73 = 2.74
Câu 3: ( 1điểm )
Tìm số tự nhiên a biết : ; và
Câu 4:( 2,5 điểm )
Cho đoạn thẳng AB = 7cm .Trên tia AB lấy điểm M sao cho AM = 4cm.
Tính độ dài MB.
Trên tia đối của tia AB lấy điểm K sao cho AK = 4cm. Tính độ dài KB.
Chứng tỏ A là trung điểm của đoạn thẳng KM .
Câu 5: ( 0,5 điểm )
Cho A = 3 + 32 + 33 + 39 + 310 . Chứng minh A 4

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.