kiểm tra hóa học kì II – Thư viện Đề thi và Kiểm tra Đề thi Toán Đại số lớp 9

Tắt (X)

Quảng cáo Adsense

Nội dung bài được KHODETHI.ORG Đề thi Toán Đại số lớp 9 xin thu thập lại các bạn học sinh về kiểm tra hóa học kì II, dữ liệu được tham khảo từ nhiều nguồn, Nếu bạn thấy hay hoặc cần thông tin gì vui lòng để lại comment bình luận

Trường :
Họ và tên :
Lớp :
SBD :
ĐỀ KIỂM TRA 1 TIẾT HỌC KÌ II MÔN HÓA

Thời gian: 45’ (Không kể thời gian phát đề)

Điềm
Lời phê

Số
Chữ

I.Trắc nghiệm

Câu 1: Các nguyên tố trong nhóm VII được sắp xếp theo thứ tự như sau: F, Cl, Br, I, At.
Phát biểu nào dưới đây là sai ?
a. Tính phi kim của F là mạnh nhất b. Điện tích hạt nhân tăng dần từ F đến At
c. Số electron lớp ngoài cùng tăng từ F đến At d. Số lớp electron tăng dần từ F đến At
Câu 2: Hãy cho biết cách sắp xếp nào sau đây đúng theo chiều kim loại giảm dần?
a. Na, Mg, Al, K b. K, Na, Mg, Al c. K, Mg, Al, Na d. Mg, K, Al, Na
Câu 3 : Trong một chu kì, sự biến đổi của các nguyên tố tuân theo quy luật nào?
a. Số electron tăng từ 1 đến 8 b. Số lớp electron tăng từ 1 đến 8
c. Số điện tích hạt nhân tăng từ 1 đến 8 d. Số electron lớp ngoài cùng tăng từ 1 đến 8
Câu 4 : Nhóm chất gồm các hiđrocacbon là
a. C2H6, CH4, C2H2, C6H6 b. C2H6O, C3H8, C2H5O2N, Na2CO3
c. C2H6O, C6H6, CO, Na2CO3. d. C2H6O, CH3Cl, C2H5O2N, CO
Câu 5: Trong phân tử metan có
a. 4 liên kết đơn b. 4 liên kết đơn, một liên kết đôi
c. 2 liên kết đơn, một liên kết ba d. 1 liên kết đôi
Câu 6 : Phản ứng ………là phản ứng đặc trưng của các phân tử có liên kết đôi, liên kết ba
a. thế b. cộng c. oxi hoá –khử . d. phân huỷ
Câu 7 : Chất làm mất màu dung dịch brom là
a. CO2, CH4 b. CO2, C2H4 c. CH4, C2H4 d. C2H2, C2H4
Câu 8 : Cấu tạo phân tử benzen có đặc điểm
a. ba liên kết đơn xen kẽ với ba liên kết ba b. ba liên kết đôi xen kẽ với ba liên kết đơn
c. hai liên kết đơn xen kẽ với hai liên kết đôi d. ba liên kết đôi xen kẽ với hai liên kết đơn
Câu 9 : Axit axetic có tính chất axit vì trong phân tử có
a. hai nguyên tử oxi b. có nhóm -OH
c. có một nguyên tử oxi và một nhóm -OH d. có nhóm -COOH
Câu 10: Điền chất còn thiếu vào phương trình hoá học sau: CH3COOH + ?CH3COOC2H5 + H2O
a. CH4 b. CH3 c. C2H5OH d. CH3OH
Câu 11 : Sản phẩm thu được khi cho một axit tác dụng với một rượu gọi là
a. ete b. este c. etyl d. etylic
Câu 12: Axit axetic có thể điều chế từ chất nào dưới đây?
a. Etilen b. Benzen c. Rượu etylic d. Glucozơ

II. Tự luận

Câu 1 (2 điểm): Nêu phương pháp phân biệt các chất sau: Tinh bột, xenlulozơ, saccazozơ
Câu 2 (2.5 điểm). Hoàn thành các phương trình hóa học sau:
EtilenRượu EtylicAxit Axetic Etylaxetat Natriaxetat
Kẽm axetat
Câu 3 (3,5 điểm). Đốt cháy hoàn toàn 4,6 gam rượu etylic.
a) Tính thể tích không khí cần dùng (ở đktc) cho phản ứng trên, biết khí oxi chiếm 20% thể tích không khí.
b) Tính thể tích rượu 8o thu được khi pha lượng rượu trên với nước, biết khối lượng riêng của rượu Etylic là 0,8 (g/ml).
c) Tính khối lượng axit Axetic thu được khi lên men lượng rượu trên, biết hiệu suất của phản ứng lên men giấm đạt 80%.
BÀI LÀM
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….…………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Hỏi và đáp