KIEM TRA HOA 8 CHUONG I – Thư viện Đề thi và Kiểm tra Đề thi Toán Đại số lớp 9

Tổng hợp bài KHODETHI.ORG Đề thi Toán Đại số lớp 9 xin tổng hợp lại các sĩ tử về KIEM TRA HOA 8 CHUONG I, dữ liệu được tham khảo từ nhiều nguồn, Nếu bạn thấy hay hoặc cần thông tin gì vui lòng để lại comment bình luận

Đúng
Sai

1. Phân tử khối của khí Hiđrô là 2 đvc

2. Hạt nhân nguyên tử chứa p và n

3. Nguyên tố F tạo nên khí Flo

4. Khối lượng nguyên tử là khối lượng p và n

1. Dãy gồm các hợp chất là:
A. Cl2, NO2, CO2 O2 B. MgO, K2O, FeO C. H2O, Br2, Cu, FeO D. Cu, Fe, CuO, Na
2. Nước giếng là:
A. Hợp chất B. Đơn chất C. Chất tinh khíêt D. Hỗn hợp
3/ Số đặc trưng của nguyên tố hóa học là:
A/ số p B/số e C/số n D số p,n và e
4/ Hạt nhân nguyên tử được tạo bới:
A/ p,n B/ n, e C/ p, e D/ p, n, e
5/ Cho các dãy chất sau:, dãy nào toàn là phi kim
A/ H2, Na, Br2, Sn B/ Na, Br2, Sn, Ag, Zn
C/ Cl2, H2, Br2, O2 D/ O2, Ca(OH)2, H2, Mg, Cu
Câu 6/ Nguyên tố X có nguyên tử khối bằng 1,5 lần nguyên tử khối của oxi , X là:
A/ S B/ Mg C/ Fe D/ Cu
Câu 15/ Công thức hóa học của Ca và S (II) là:
A/ CaS B/ Ca2S2 C/ CaS2 D/ Ca2O
Tự luận
Cho các chất sau
Câu 1/ Lập công thức hóa học của Fe trong FeO với nhóm (SO4) và cho biết ý nghĩa của công thức hóa học này
Câu 2/ Các CTHH sau, CTHH nào đúng, sai, hãy sửa lại: FeNO3 (Fe (III)), Ca2O, Na2SO4, AlNO3, SO3 (S(VI)), Al2CO3, Ca(CO3)2, Na2PO4
Câu 3: Một hợp chất có phân tử gồm 2 nguyên tố X liên kết với 5 nguyên tố O và nặng gấp 3,375 phân tử khí oxi.
a/ Tìm phân tử khối của hợp chất
b/ Tính nguyên tử khối của X, cho biết tên và kí hiệu hóa học của X, số lớp e của nguyên tử X
Câu 4: Phân tử một chất có 1 nguyên tố X liên kết với 3 nguyên tử oxi, trong đó oxi chiếm 60% về khống lượng.
a/ Tìm X
b/ 4 nguyên tử X nặng bằng mấy nguyên tử Mg
5/ Hợp chất A có thành phần gồm các nguyên tố H, N, O.Trong đó tỷ lệ về số nguyên tử của các nguyên tố H, N, O lần lượt là 1:1:3.Hợp chất A có phân tử khối là 63. Xác định CTHH của A.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.