Kiểm tra HKI+MT+Đ án Toán 6 – Thư viện Đề thi và Kiểm tra Đề thi Toán Số học lớp 6

Nội dung bài được KHODETHI Đề thi Toán Số học lớp 6 xin tổng hợp lại quý bạn đọc về Kiểm tra HKI+MT+Đ án Toán 6, thông tin được tham khảo từ nhiều nguồn, Nếu bạn thấy hay hoặc cần thông tin gì vui lòng để lại comment bình luận

Ma trận đề kiểm tra:

Cấp độ

Chủ đề
Nhận biết
Thông hiểu
Vận dụng
Tổng

Cấp độ thấp
Cấp độ cao

TNKQ
TL
TNKQ
TL
TNKQ
TL
TNKQ
TL

Ôn tập và bổ túc về số
tự nhiên
-Biết dùng các thuật ngữ tập hợp, phần tử.
– Biết được các tính chất của tập hợp.
– Biết được khái niệm về ước, bội,..

– Hiểu về tập hợp, các tính chất cơ bản của tập hợp cũng như hiểu được tính chất chia hết của một tổng, hiệu.

Sử dụng được các kí hiệu và …
Vận dụng được các tính chất của phép tính trong tập hợp các số tự nhiên.

Số câu
Số điểm
Tỷ lệ %
4
1
10%

4
1
10%

1
2
20%

9
5
50%

Số nguyên
Biết khái niệm bội và ước. Biết tập hợp các số nguyên, biết khái niệm được số nguyên âm và số nguyên dương.

Hiểu được các số nguyên bao gồm số nguyên dương, số 0 và số nguyên âm

Vận dụng được cách biểu diễn số nguyên trên trục số.
Vận dụng được các quy tắc thực hiện các phép tính, tính chất của phép tính.

Số câu
Số điểm
Tỷ lệ %
4
1
10%

4
1
10%

1
2
20%

5
4
40%

Đoan thẳng
Biết khái niệm điểm thuộc đường thẳng, không thuộc đường thẳng, khái niệm tia, độ dài, hai tia đối nhau,..

Hiểu được các tính chất, các khái niệm của đoạn thẳng,..

Vận dụng được các tính chất của đoạn thẳng.

Số câu
Số điểm
Tỷ lệ %
2
0,5
5%

1
0,5
5%

1
1
10%
4
2
20%

Tổng Số câu
Tổng số điểm
Tỷ lệ %
10
2,5
25%

9
2,5
25%

3
5
50%
22
10
100%

Đề:
I. Trắc nghiệm (5điểm)
Câu
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

Trả lời

Trong mỗi câu từ 1 đến 14 đều có 4 phương án trả lời A, B, C, D; trong đó,
chỉ có một phương án đúng. Hãy khoanh tròn chữ cái đứng trước phương án đúng.
Câu 1. Cho tập hợp M = 4;5; 6; 7. Cách viết nào sau đây là đúng?
A. 4 M B. 5 M
C. 6; 7 M D. 4; 5; 6 M.
Câu 2. BCNN (6, 8) là :
A. 48 B. 36
C. 24 D. 6.
Câu 3. Tổng 21 + 45 chia hết cho số nào sau đây ?
A. 9 B. 7
C. 5 D. 3.
Câu 4. Kết quả của phép tính 315:35 là:
A. 13 B. 320
C. 310 D. 33.
Câu 5. Kết quả của phép tính 55.253là:
A. 510 B. 511
C. 12515 D. 530
Câu 6. Có bao nhiêu số nguyên tố nhỏ hơn 100 mà chữ số 7 là chữ số hàng
đơn vị?
A. 4 B. 5
C. 6 D. 7.
Câu 7. Kết quả sắp xếp các số −98 ;−1; −3; −89 theo thứ tự giảm dần là:
A. −1; −3; −89; −98 B. −98; −89; −3; −1
C. −1; −3; −98; −89 D. −98; −89; −1; −3.
Câu 8. Kết quả của phép tính (−9) − (−15) là:
A. 6 B. 24
C. −24 D. −6.
Câu 9. Kết quả của phép tính 4 − (− 9 + 7) là:
A. −12 B. −6
C. 2

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.