Kiểm tra HKI toán 6 (11-12) – Thư viện Đề thi và Kiểm tra Đề thi Toán Số học lớp 6

Những bài tập mà KHODETHI Đề thi Toán Số học lớp 6 xin thu thập lại các sĩ tử về Kiểm tra HKI toán 6 (11-12), bài được tham khảo từ nhiều nguồn, Nếu bạn thấy hay hoặc cần thông tin gì vui lòng để lại comment bình luận

TRƯỜNG PTDT NỘI TRÚ

Họ tên: ………………………………………..
ĐỀ KIỂM TRA HỌC KỲ I

Môn: Hình học – Lớp 6
Thời gian: 90 phút – Năm học: 2011-2012

Câu 1: (1,0 điểm) Nêu dấu hiệu chia hết cho 2, cho 5.
Câu 2: (1,0 điểm) Trên hình sau có bao nhiêu đoạn thẳng? kể tên Những đoạn thẳng đó?

Câu 3: (1,0 điểm) Trong các số sau số nào chia hết cho 9 số nào chia hết cho 5.
187; 1347; 2515; 6534; 93258
Câu 4: (2 điểm) Thế nào là phân tích một số tự nhiên lớn hơn 1 ra thừa số nguyên tố?
Áp dụng: phân tích các số sau ra thừa số nguyên tố.
38
192
Câu 5: (2,0 điểm) Thực hiện phép tính sao cho hợp lý.
a/ 18 : 32 + 5 . 23
b/ 53 . 25 + 53 . 75
Câu 6: (1,0 điểm) Tìm số tự nhiên x, biết:
2x + 25 = 65
Câu 7: (2,0 điểm)
Cho đường thẳng xy và điểm O nằm trên đường thẳng đó. Trên tia Ox lấy điểm E sao cho OE = 2cm. Trên tia Oy lấy điểm G sao cho EG = 5cm.
a/ Trong 3 điểm O, E, G thì điểm nào nằm giữa hai điểm còn lại ? Vì sao ?
b/ Tính độ dài đoạn thẳng OG.

––HẾT––

ĐÁP ÁN VÀ BIỂU ĐIỂM
MÔN TOÁN 6

CÂU
ĐÁP ÁN
ĐIỂM

Cấu 1
Phát biểu đúng 2 dấu hiệu chia hết .
1,0

Cấu 2
Có 3 đoạn thẳng: AM, AN, MN
1,0

Cấu 3
Số chia hết cho 9 là: 6534; 93258
Số chia hết cho 5 là: 2515
0,5
0,5

Cấu 4
+ Phát biểu đúng
a) 38 = 2.19
b) 192 = 26 . 3
0,5
0,75
0,75

Câu 5
a/ 18 : 32 + 5 . 23 = 18 : 9 + 5 . 8 = 2 + 40 = 42
b/ 53. 25 + 53 .75 = 53.( 25 + 75 ) = 53 . 100 = 5300
1
1

Câu 6
2x + 25 = 65
2x = 65 – 25
2x = 40
x = 40 : 2
x = 20

0,25
0,25
0,25
0,25

Cấu 7

a/ điểm O nằm giữa hai điểm E và G. Vì EO < EG (2cm

Hỏi và đáp