Kiểm Tra HK I có MT – Thư viện Đề thi và Kiểm tra Đề thi Toán Số học lớp 6

Sau đây kho đề thi Đề thi Toán Số học lớp 6 xin tổng hợp lại các sĩ tử về Kiểm Tra HK I có MT, dữ liệu được tham khảo từ nhiều nguồn, Nếu bạn thấy hay hoặc cần thông tin gì vui lòng để lại comment bình luận

TRƯỜNG THCS NGUYÊN TẤT THÀNH
TỔ: TOÁN – LÝ – TIN
ĐỀ KIỂM TRA HỌC KỲ I NĂM HỌC 2011 – 2012
Môn: Toán 6
Thời gian: 90 phút

I. Ma trận đề kiểm tra:
Nội dung chính
Nhận biết
Thông hiểu
Vận dụng thấp
Vận dụng cao
Tổng

Số phần tử của tập hợp

1
0,5 

1
0,5 

Phân tích ra thừa số nguyên tố. ƯCLN, BCNN

2

1

3
3

Các phép tính cộng, trừ, nhân, chia, lũy thừa. Vận dụng tìm x.

 
3
1,5 
3

6
3,5 

Dấu hiệu chia hết số
 

1

1
1

Tia, trung điểm của đoạn thẳng, độ dài đoạn thẳng.

2
2
 
2

Tổng

5
2,5 
6
4,5
2
 3
13
10

II. Đề bài:
Câu 1:(1,5đ)
a). Cho tập hợp: A = xN. Tính số phần tử của tập hợp A?
b). Phân tích các số 24 và 30 ra thừa số nguyên tố.
c). Tìm ƯCLN(24,30)
Câu 2:(1,5đ) Thực hiện các phép tính sau.
a). 20 + |-15|;
b). (-45) + 30;
c). (-139) – (65 – 139).
Câu 3:(2đ) Tìm x, biết:
a). x – 25 = 75;
b). 18 + x = 22;
c). 50 – 2.(x + 1) = 20.
Câu 4:(2đ)
Trong một buổi lao động trồng cây, mỗi học sinh khối 6 trồng 10 cây, 12 cây, 15 cây đều không dư cây nào. Biết số học sinh khối 6 trong khoảng từ 100 đến 130 học sinh. Tính số học sinh của khối 6?
Câu 5:(2đ) Trên tia Ax vẽ hai đoạn thẳng AM = 3cm; AB = 6cm.
a). So sánh AM và MB.
b). Điểm M có là trung điểm của đoạn thẳng AB không? Vì sao?
Câu 6:(1đ) Chứng minh rằng:
S = 1 + 3 + 32 + 33 + 34 + … + 32009 chia hết cho 4.
………………………………….Hết…………………………………..
DUYỆT CỦA TỔ CHUYÊN MÔN Phú Xuân, ngày 14 tháng 12 năm 2011
Giáo viên ra đề:

Nguyễn Thị Khánh Chu Hải Dương

ĐÁP ÁN VÀ BIỂU ĐIỂM ĐỀ KIỂM TRA HỌC KỲ I
NĂM HỌC 2011 – 2012

Câu 1:(1,5đ)
a). Số phần tử của tập hợp A là: 50 – 25 + 1 = 26 phần tử. 0,5 đ
b). Phân tích các số ra thừa số nguyên tố: 0,5 đ
24 = 23 . 3; 30 = 2 . 3 . 5
c). ƯCLN(24,30) = 2 . 3 = 6 0,5 đ
Câu 2:(1,5đ)
a). 20 + |-15| = 20 + 1 5 = 35 0,5 đ
b). (-45) + 30 = – (45 – 30) = – 15 0,5 đ
c). (-139) – (65 – 139) = (-139) – 65 + 139= – 65 0,5 đ
Câu 3:(2đ) Tìm x, biết:
a). x – 25 = 75
x = 75 + 25
x = 100 0,5 đ
b). 18 + x = 22
18 + x = 4 0,25 đ
x = 4 – 18 0,25 đ
x = – 14 0,25 đ
c). 50 – 2.(x + 1) = 20
2(x + 1) = 30 0,25 đ
x + 1 = 15 0,25 đ
x = 14 0,25 đ
Câu 4:(2đ)
Gọi a là số học sinh khối 6.
Ta có: a 10; a 12; a 15 và 100 a 130
Nên a BC(10,12,15) 0,5 đ
10 = 2 . 5; 12 = 22 . 3; 15 = 3 . 5 0,25đ
Suy ra: BCNN(10,12,15) = 22 . 3 . 5 = 60 0,25 đ
Suy ra: a BC(10,12,15) = B(60) = {

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.