Kiểm tra Hình học 9 – Thư viện Đề thi và Kiểm tra Đề thi Toán Hình học lớp 9

Nội dung bài được KHODETHI.ORG Đề thi Toán Hình học lớp 9 xin thu thập lại quý bạn đọc về Kiểm tra Hình học 9, thông tin được tham khảo từ nhiều nguồn, Nếu bạn thấy hay hoặc cần thông tin gì vui lòng để lại comment bình luận

Họ và tên:…… ĐỀ KIỂM TRA HÌNH HỌC LỚP 9
Lớp: 9A Thời gian 45`

Điểm
Lơì phê của giáo viên:

ĐỀ 1
I) Trắc nghiệm: (3đ)
Hãy chọn câu tra lời đúng nhất và điền vaò bảng:
1.Câu nào sau đây sai:
A. Sin 600 = Cos 300 B. Tg 450 . Cotg 450 = 1 C. Sin150 = Cos 650 D. Cotg 550 = Tg 350
2. Cho tam giác ABC có độ dài ba cạnh là: AB= 3cm, AC= 4cm ,BC= 5cm. Độ dài đương cao AH là:
A. 2,4 cm B. 3,6 cm C. 4,8 cm D. 2 cm
3. Cho biết Sin 750 0.966 vậy Cos 150 là:
A. 0.966 B. 0.322 C. 0.483 D. 0.161
4.Trong các câu sau câu nào sai: Cho góc nhọn :
A. 0 < Sin< 1 B. Sin 2= 1 + Cos 2 C. Tg= D. Sin= Cos( 900 – )
5.Cho hình vẽ:
biết BC = 30cm; = 300

Độ dài x là:
A. 15cm B. 15cm C. 15cm D. Một đáp án khác
6. Cho biết Sin= 0,1745 vậy số đo của góc làm tròn tới phút là:
A. 9015` B. 12022` C. 1003` D. 1204`
7. Giá trị của biểu thức bằng:
A. 2 B. 1 C. 0 D. 3
8. Một cột đèn có bóng dài trên mặt đất là 7,5 m. Các tia sáng mặt trời tạo với mặt đất 1 góc xấp xỉ bằng 420. Chiều cao của cột đèn là( chính xác đến 0.1).
A. 6,8m B. 6,7m C. 7m D. 6m
9.Cho tam giác ABC vuông tại A, đường cao AH. Khi đó hệ thức nào đúng:
A. AH 2 = BH.CH B. AH 2 = BH.BC C. AH 2 = CH.BC D. AH 2 = BH 2 + AB 2
10. Cho hình vẽ:
a) trong hình bên x có độ dài là:
A. x= 10 B. x= 4 C. x= D. x= 9
b)trong hình bên y có độ dài là:
A. y= 10 B. y=12 C. y= 15 D. y= 144
11. Cách so sánh nào sau đây sai:
A. Sin 450 Sin 320 C. Tg 300 = Cotg 300 D. Sin 650 = Cos 250

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10a
10b
11

II) Tự luận: ( 7đ)
Bài 1.( 2đ): Giải tam giác vuông ABC biết = 900, AB = 6cm, BC= 10cm.( góc làm tròn đến độ).
Bài 2.(3,5đ): Cho vuông tại A , AB = 12 cm , AC = 12 cm.
Tính BC ,?
Kẻ đường cao AH của .Tính BH, CH, AH?
Lấy M bất kì trên cạnh BC . Gọi hình chiếu của M trên AB, AC lần lượt là P & Q.
Chứng minh PQ = AM
Bài 3.(1,5đ): Cho biết Sin = 0,8
Tính Cos, Tg, Cotg.
BÀI LÀM
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………….
………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………….
………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………….
………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………….
………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………….
………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………….
………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………….
………………………………………………………………………..

Hỏi và đáp