kiem tra hinh chuong 3 hk 2 lop 7 – Thư viện Đề thi và Kiểm tra Đề thi Toán Hình học lớp 7

Tổng hợp bài kho đề thi Đề thi Toán Hình học lớp 7 xin thu thập lại các bạn học sinh về kiem tra hinh chuong 3 hk 2 lop 7, dữ liệu được tham khảo từ nhiều nguồn, Nếu bạn thấy hay hoặc cần thông tin gì vui lòng để lại comment bình luận

KIỂM TRA CHƯƠNG III
Môn Hình học lớp 7 – Năm học 2010 – 2011

Ma trận

Nội dung
Nhận biết
Thông hiểu
Vận dụng thấp
Vận dụng cao
Tổng

TNKQ
TL
TNKQ
TL
TNKQ
TL
TNKQ
TL

Quan hệ giữa góc và cạnh trong tam giác
2

1

2

1

Quan đường xiên, hình chiếu

1

0,5

1

0,5

Tính ba đường trung tuyến trong
1

0,5

2

3,5

3

4

Tính chất tam giác cân, tam giác bằng nhau

1

1

1

1,5

2

2,5

minh tia phân giác của một góc

1

2

1

2

3

1,5

3

4,5
1

0,5
2

3,5

9

10

ĐỀ:
I. Trắc nghiệm (2 điểm)
Chọn chỉ một chữ cái trước câu trả lời đúng
Câu 1: Cho ABC có = 500; = 900. Kết luận nào sau đây đúng:
A. AB >BC > AC; B. BC > AC > AB; C. AC > BC > AB; D. AB > AC > BC.
Câu 2: Cho ABC có AB = 5cm; BC = 9 cm; AC = 7 cm thì:
A. ; B. C. ; D. .
Câu 3: Cho ABC có AH BC (H BC) Kết luận nào sau đây đúng :
A. BH > HC; B. BH < HC; C. BH = HC ; D. AC < AB.
Câu 4: Cho ABC có AM là đường trung tuyến và G là trọng tâm.
định nào sau đây đúng:
A. ; B. ; C. ; D. .
II. Tự luận (8 điểm)
Bài 1:(3 điểm) Cho ABC có AD và BE là các trung tuyến cắt nhau tại G.
Biết AD = 12 cm, BE = 9 cm. Tính AG và GE.
Bài 2:(5 điểm) Cho ABC cân tại A (AB = AC), trung tuyến AM. Gọi D là một điểm nằm giữa A và M. Chứng minh:
AM là tia phân giác của góc A
ABD = ACD
BCD là tam giác cân.

Đáp án – Biểu điểm

I. Trắc nghiệm: Mỗi ý đúng cho 0,5 điểm
Câu
1
2
3
4

Đáp án
C
A
B
D

II. Tự luận
Bài
Nội dung
Điểm

1
Áp dụng tính chất ba đương trung tuyến
Ta có
= 8 cm

GE = BE = .9 = 3 cm

0,75 điểm

0,75 điểm

0,75 điểm

0,75 điểm

2
Vẽ hình đúng
a) Xét AMB và AMC có
AB = AC ( theo t/c cân)
MB = MC (gt)
AM – cạnh chung
AMB = AMC (c.c.c)
(hai góc tương ứng)
AM là tia phân giác của góc A (đpcm)
b) Xét ABD và ACD có
AB = AC (gt)
(vì )
AD – cạnh chung
ABD = ACD ( c.g.c) ( đpcm)
c) Theo câu b) ta có ABD = ACD BD = CD
BDC cân tại D

0,5 điểm

0,5 điểm

0,75 điểm

0,75 điểm

0,75 điểm

0,75 điểm
0,5 điểm
0,5 điểm

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.