KIỂM TRA HÌNH 9 CHƯƠNG I – MA TRẬN- ĐÁP ÁN – Thư viện Đề thi và Kiểm tra Đề thi Toán Hình học lớp 9

Tổng hợp bài Kho_đề_thi Đề thi Toán Hình học lớp 9 xin thu thập lại bạn đọc về KIỂM TRA HÌNH 9 CHƯƠNG I – MA TRẬN- ĐÁP ÁN, nội dung được tham khảo từ nhiều nguồn, Nếu bạn thấy hay hoặc cần thông tin gì vui lòng để lại comment bình luận

Ngày 22/10/2013
Tiết 19. KIỂM TRA CHƯƠNG I (1 TIẾT)
A.Mục tiêu:
– Kiểm tra, đánh giá mức độ hiểu và nắm kiến thức về các hệ thức về cạnh và đường cao trong tam giác vuông, định nghĩa TSLG của góc nhọn và hệ thức về cạnh và góc trong tam giác vuông.
– Có kỹ năng quan sát hình vẽ, ký năng vẽ hình, tính toán, c/m hình học, dựng 1 góc nhọn khi biết 1 TSLG của góc đó.
– Có kỹ năng vận dụng các hệ thức lượng trong tam giác vuông để tính độ dài các đoạn thẳng, tính các góc,…. và c/m các bài toán có liên quan.
– Giáo dục ý thức tự giác trong học tập, lòng yêu thích môn học

B. MA TRẬN ĐỀ KIỂM TRA
Cấp độ

Chủ đề
Nhận biết
Thông hiểu
Vận dụng
Cộng

Cấp độ thấp
Cấp độ cao

TNKQ
TL
TNKQ
TL
TN
TL
TN
TL

1/ Hệ thức về cạnh và đường cao trong tam giác vuông
Nhận biết được hệ thức về cạnh và đường cao trong tam giác vuông

Vận dụng được hệ thức về cạnh và đường cao trong tam giác vuông.

Số câu
1

1

2

Số điểm
0.5

3,0

3,5 điểm
=35 %

2/ Định nghiã tỉ số lượng giác của góc nhọn
Nhận biết được tỉ số lượng giác của góc nhọn

Vận dụng được TSLG của góc nhọn để giải bài toán chứng minh.

Số câu
2

1
3

Số điểm

1,0

0,75
1,75 điểm
= 17,5%

3/ Tính chất củatỉ số lượng giác của góc nhọn

Tìm được kết quả bài toán dựa vào T/C của TSLG của góc nhọn.

Số câu

1

1

Số điểm

0.5

0,5 điểm
= 5 %

4/ Liên hệ giữa cạnh và góc trong tam giác vuông

Phát hiện được số đo góc khi biết độ dài các cạnh.
Tính được số đo góc khi biết độ dài các cạnh

Số câu

2

2

4

Số điểm

1,0

3,25

4,25 điểm
= 42,5%

Tổng số câu
3
3
5
1
12

Tổng số điểm
Tỉ lệ %
1,5
= 15%
1,5
= 15%
6,25
= 62,5%
0,75
= 7,5%
10.0
= 100%

C. Đề bài
I/ TRẮC NGHIỆM: (3 điểm)
Hãy khoanh tròn chữ cái đứng trước câu trả lời đúng:

1. Trong hình 1, Sin/bằng:
/(hình 1) 2. Cho , sốđo góc /bằng:

3. Trong hình 2, TanF bằng:
(hình 2)
4. Dựa vào hình 3,hãy chỉ ra hệ thức nào sau đây sai:
/(hình 3)
5 . sin2 400 + cos2 400 bằng :
A . 0 ; B . 1 ; C . 2 ; D. 3
6 . Cho ABC vuông tại A , AC = 6 cm ; BC = 12cm thì số đo của bằng :
A . 300 ; B . 350 ; C . 450 ; D . 600
II/ TỰ LUẬN: (7điểm)
Cho ABC vuông tại A., đường cao AH. BiếtBH = 1.8 cm ; HC = 3,2 cm.
a . Tính độ dài AH ; AB; AC.
b . Tính số đo: ,
c . Tia phân giác của góc cắt AC tại D. Tính độ dài BD.
d. Chứng mimh rằng: tan =
( số đo góc làm tròn đến độ, độ dài đoạn thẳng làm tròn đến chữ số thập phân thứ ba)
I/ TRẮC

Hỏi và đáp