kiem tra hinh 9 2012-2013 – Thư viện Đề thi và Kiểm tra Đề thi Toán Hình học lớp 9

Tổng hợp bài Kho_đề_thi Đề thi Toán Hình học lớp 9 xin thu thập lại bạn đọc về kiem tra hinh 9 2012-2013, thông tin được tham khảo từ nhiều nguồn, Nếu bạn thấy hay hoặc cần thông tin gì vui lòng để lại comment bình luận

KIỂM TRA HÌNH HỌC 1 TIẾT

ĐIỂM
LỜI PHÊ

I-Trắc nghiệm khách quan (2 điểm)
Khoanh tròn chữ cái đứng trước câu trả lời đúng:
Câu 1: Sin450 bằng:
A.
B.
C.
D.

A.
B.
C.
D.

Câu 2:tan 300 bằng
A.1
B.0
C.
D.Một giá trị khác

Câu 3: Giá trị biểu thức sin 34052’ – cos5508’ bằng:
Câu 4: Trong hình vẽ 1, x có giá trị bằng:

Câu 5: Cho vuông tại A, hệ thức nào sai :
A. sin C = cos (90o – B) B. sin2 B + cos2 B = 1
C. cos B = sin (90o – B) D. tanB.cotB = 1
Câu 6: Trong hình vẽ 2, y có giá trị bằng:

Câu 7: Tam giác ABC vuông tại A, có AC = 6 cm; BC = 12 cm. Số đo góc bằng:
A. 300
B. 26034’
C. 600
D. 450

Câu 8: Trong hình vẽ 3, tanα bằng :

II-Tự luận (8 điểm):
Bài 1: (1,5 điểm)Chứng minh : tanα.cotα = 1

Bài 2: (2 điểm) Cho biết sinα = tính:
a) cosα = ? ; tanα = ?; cotα = ?
b)Tính số đo góc α = ?
Bài 3 : (4,5 điểm)Cho tam giác vuông MNP có .Kẻ đường cao MQ ;đường trung tuyến MK; QC MN ; QD MP .Biết QN = 9 cm; QP = 16 cm.
a) (1,5 điểm) Tính MQ = ?;
b) (1,5 điểm) Chứng minh: MN.MC = MP.MD.
c) (1,5 điểm) Chứng minh: .
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Hỏi và đáp