KIỂM TRA HINH 7 TUẦN 25 – Thư viện Đề thi và Kiểm tra Đề thi Toán Hình học lớp 7

Tắt (X)

Quảng cáo Adsense

Tổng hợp bài KHODETHI Đề thi Toán Hình học lớp 7 xin tổng hợp lại các bạn học sinh về KIỂM TRA HINH 7 TUẦN 25, thông tin được tham khảo từ nhiều nguồn, Nếu bạn thấy hay hoặc cần thông tin gì vui lòng để lại comment bình luận

Trường: THCS
LỚP: . . . . . . . . . .
TÊN HS:. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
KIỂM TRA 1 TIẾT – HÌNH 7 (Tiết 46)
Năm học 2017 – 2018

ĐIỂM:

I. TRẮC NGHIỆM: (9 phút – 3 điểm)
Câu 1: Bộ 3 nào là ba góc của một tam giác:
A. 330; 570; 800 B. 760; 640; 800 C. 1000; 800; 00 D. 1150; 250; 400
Câu 2: Phát biểu nào sau đây là đúng ?
A. Góc ngoài của tam giác là góc kề với một góc của tam giác ấy.
B. Nếu ba cạnh của tam giác này lần lượt bằng ba cạnh của tam giác kia thì hai tam giác đó bằng nhau.
C. Nếu cạnh góc vuông và góc nhọn của tam giác vuông này bằng cạnh góc vuông và góc nhọn của tam giác vuông kia thì hai tam giác vuông đó bằng nhau.
D. Tam giác có một góc bằng 600 là tam giác đều.
Câu 3: Cho tam giác MNQ cân tại M. Biết = 300, tính =?
A. 600 B. 750 C. 1200 D. 1500
Câu 4: Tam giác KHM có = 2 : 3 : 4 . Góc M bằng:
A. 400 B. 600 C. 800 D. 200
Câu 5: Biết cạnh huyền và một cạnh góc vuông của một tam giác vuông lần lượt bằng 25 và 20. Hỏi cạnh góc vuông còn lại bằng bao nhiêu?
A. 45 B. 5 C. 15 D. 30
Câu 6: Tam giác nào là tam giác vuông trong các tam giác có độ dài ba cạnh sau đây?
A. 10cm; 6cm; 9cm B. 6cm; 10cm; 8cm C. 6cm; 7cm; 9cm D. 4cm; 9cm; 5cm

Trường: THCS
LỚP: . . . . . . . . . .
TÊN HS:. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
KIỂM TRA 1 TIẾT – HÌNH 7 (Tiết 46)
Năm học 2017 – 2018

ĐIỂM:

I. TRẮC NGHIỆM: (9 phút – 3 điểm)
Câu 1: Bộ 3 nào là ba góc của một tam giác:
A. 330; 570; 800 B. 760; 640; 800 C. 1000; 800; 00 D. 1150; 250; 400
Câu 2: Phát biểu nào sau đây là đúng ?
A. Góc ngoài của tam giác là góc kề với một góc của tam giác ấy.
B. Nếu ba cạnh của tam giác này lần lượt bằng ba cạnh của tam giác kia thì hai tam giác đó bằng nhau.
C. Nếu cạnh góc vuông và góc nhọn của tam giác vuông này bằng cạnh góc vuông và góc nhọn của tam giác vuông kia thì hai tam giác vuông đó bằng nhau.
D. Tam giác có một góc bằng 600 là tam giác đều.
Câu 3: Cho tam giác MNQ cân tại M. Biết = 300, tính =?
A. 600 B. 750 C. 1200 D. 1500
Câu 4: Tam giác KHM có = 2 : 3 : 4 . Góc M bằng:
A. 400 B. 600 C. 800 D. 200
Câu 5: Biết cạnh huyền và một cạnh góc vuông của một tam giác vuông lần lượt bằng 25 và 20. Hỏi cạnh góc vuông còn lại bằng bao nhiêu?
A. 45 B. 5 C. 15 D. 30
Câu 6: Tam giác nào là tam giác vuông trong các tam giác có độ dài ba cạnh sau đây?
A. 10cm; 6cm; 9cm B. 9cm; 10cm; 8cm C. 6cm; 7cm; 9cm D. 4cm; 3cm; 5cm
Trường THCS
LỚP: . . . . . . . . . .
TÊN HS:. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
KIỂM TRA 1 TIẾT – HÌNH 7 (Tiết 46)
Năm học: 2017- 2018

ĐIỂM:

Lời phê: …………………………………..…………………………………………………………………
………………………………………………..………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………………………
GV chấm KT ký tên: ……..………
GV coi KT
ký tên

II. TỰ LUẬN: (36 phút – 7 điểm)
Bài 1: (2.0 điểm) Cho góc nhọn xOy và A là một điểm thuộc

Hỏi và đáp