KIỂM TRA HÌNH 7 CHƯƠNG I – Thư viện Đề thi và Kiểm tra Đề thi Toán Hình học lớp 7

Tổng hợp bài kho đề thi Đề thi Toán Hình học lớp 7 xin thu thập lại các bạn học sinh về KIỂM TRA HÌNH 7 CHƯƠNG I, dữ liệu được tham khảo từ nhiều nguồn, Nếu bạn thấy hay hoặc cần thông tin gì vui lòng để lại comment bình luận

KIỂM TRA 1 TIẾT CHƯƠNG I
HÌNH HỌC 7
I. MỤC TIÊU :
*Về kiến thức:
– Biết khái niệm hai góc đối đỉnh,khái niệm góc vuông, góc nhọn ,góc tù.
– Biết khái niệm hai đường thẳng vuông góc.
– Biết tiên đề Ơ-clit và tính chất của hai đường thẳng song song.
*Về kĩ năng:
– Biết sử dụng đúng tên gọi của các góc tạo bởi một đường thẳng cắt hai đường thẳng: Góc so le trong, góc đồng vị,góc trong cùng phía, ngoài cùng phía.
– Biết dùng e6ke vẽ đường thẳng song song với một đường thẳng cho trước đi qua một điểm cho trước nằm ngoài đường thẳng đó .
*Thái độ:
– Giáo dục thái độ tự giác, tích cực làm bài
II. CHUẨN BỊ: – GV: Đề KT – HS : Bút mực,giấy nháp
III. NỘI DUNG:
MA TRẬN

Cấp độ

Chủ đề
Nhận biêt
Thông hiểu
Vận dụng
Tổng

TNKQ
TL
TNKQ
TL
TNKQ
TL

Chủ đề 1:
Hai góc đối đỉnh.Hai đường thẳng vuông góc.
Biết khái niệm hai góc đối đỉnh,hai đường thẳng vuông góc. Tính chất hai góc đối đỉnh
Biết tìm số đo góc dựa váo tính chất hai góc đối đỉnh

Số câu hỏi
Số điểm
Tỉ lệ %
4
2
20%

1
1
10%

5
3
30%

Chủ đề 2:
Góc tạo bởi một đường thẳng cắt hai đường thẳng.Hai đường thẳng song song.Tiên đề Ơ-clit về đường thẳng song song
Biết nôi dung tiên đề Ơ-clit, dấu hiện nhận biết hai đường thẳng song song
Vẽ hình theo kí hiệu. Áp dụng tính chất từ vuông góc đến song song
Vận dụng được tính chất của hai đường thẳng song song để tìm góc

Số câu hỏi
Số điểm
Tỉ lệ %
3
1,5
15%

3
2
20%

2
2
20%
8
5,5
55%

Chủ đề 3:
Định lý
Biết xác định một tính chất viết dưới dạng định lý và ghi được giả thuyết,kết luận của định lý.

Số câu hỏi
Số điểm
Tỉ lệ %
3
1,5
15%

3
1,5
15%

Tổng số câu
Tổng số điểm
Tỉ lệ %
10
5
50%
4
3
30%
2
2
20%
16
10
100%

CÂU HỎI
A. PHẦN TRẮC NGHIỆM KHÁCH QUAN (5đ)
(Hãy chọn đáp án đúng bằng cách khoanh tròn từ các chữ cái a,b,c,d từ các kết quả đã cho.)
Câu 1: Điền vào chỗ trống(…..) để hoàn thiện câu sau:
Hai góc có mỗi cạnh của góc này là tia đối của một cạnh góc kia được gọi là hai góc……………….
Câu 2: Hai dường thẳng a và a’ vuông góc với nhau được kí hiệu là : a a’
a. Đúng b. Sai
Câu 3: Góc xOy có số đo là 1000 .Góc đối đỉnh với góc xOy có số đo là:
a. 500 b. 800 c. 1000 d. 1200
Câu 4: Góc tạo bởi hai đường thẳng vuông góc có số đo là:
a. 450 b. 600 c. 800 d. 900
Câu 5: Trong các phát biểu sau phát biểu nào đúng với nội dung tiên đề Ơ-clit:
Qua điểm M nằm ngoài đường thẳng a, có vô số đường thẳng đi qua M và song song với a.
Có duy nhất một đường thẳng song song với một đường thẳng cho trước.
Qua một điểm ở ngoài một đường thẳng, chỉ có một đường thẳng song song với đường thẳng đó.
Qua một điểm ở ngoài một đường thẳng có ít nhất một đường thẳng song song đường thẳng đó.
Câu 6: Nếu hai dường thẳng song song thì:
a. Cặp góc trong cùng phía bù nhau b. Cặp góc soletrong bằng nhau
c. Cặp góc đồng vị bù nhau d. Tất cả các ý trên điều đúng
Câu 7: Trong định lí đươc phát biểu dưới dạng nếu…thì thì phần giả thiết đứng ở:
a. Trước từ “thì” b. Sau từ “thì” c. Trước từ “nếu” d. Một kết quả khác
Hãy chỉ ra giả thiết và kết luận của định lí : “ Hai đường thẳng phân biệt cùng song song với một đường

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.