kiem tra hinh 6 chuong I – Thư viện Đề thi và Kiểm tra Đề thi Toán Hình học lớp 6

Những bài tập mà Kho_đề_thi Đề thi Toán Hình học lớp 6 xin tổng hợp lại quý bạn đọc về kiem tra hinh 6 chuong I, nội dung được tham khảo từ nhiều nguồn, Nếu bạn thấy hay hoặc cần thông tin gì vui lòng để lại comment bình luận

MA TRẬN ĐỀ KIỂM TRA MÔN : HÌNH HỌC
LỚP 6 Năm học: 2011 – 2012

Cấp độ

Chủ đề
Nhận biêt
Thông hiểu
Vận dung
Cộng

Cấp độ Thấp
Cấp độ Cao

TNKQ
TL
TNKQ
TL
TNKQ
TL
TNKQ
TL

đề 1:
, thẳng
được khái niệm điểm thuộc, không thuộc đường thẳng.
dùng kí hiệu ; vẽ hình minh họa.

Số câu hỏi
Số điểm
Tỉ lệ %
2
0,5
5%

1
0,25
2,5%

3
0,75
7,5%

đề 2:
Ba thẳng hàng. thẳng qua hai .
Nắm được khái niệm điểm thuộc và không thuộc đường thẳng, cách đọc tên đường thẳng
Hiểu ba điểm thẳng hàng, điểm nằm giữa hai điểm và tính chất đường thẳng đi qua 2 điểm.
Tính được số đường thẳng đi qua hai điểm phân biệt khi biết số điểm.

Số câu hỏi
Số điểm
Tỉ lệ %
2
0,5
5%

1
0,25
2,5%
1
1
10%

1
0,5
5%

5
2,25
22,5%

đề 3:
Tia

được hai tia đối nhau, trùng nhau
Nhận biết được các tia trên hình vẽ.
được mỗi điểm trên đường thẳng là gốc chung của hai tia đối nhau. Chỉ ra được hai tia đối nhau.
Vẽ hình thành thạo về tia. Biểu diễn các điểm trên tia.

Số câu hỏi
Số điểm
Tỉ lệ %
2
0,5
5%

1
0,25
2,5%

2
2
20%

5
2,75
27,5%

đề 4:
thẳng.
dài thẳng
Trung đoạn thẳng

Nhận biết được đoạn thẳng cắt đoạn thẳng, cắt tia, cắt đường thẳng
Hiểu và kể tên các đoạn thẳng, so sánh hai đoạn thẳng. Vẽ hình thành thạo.
Vận dụng tính chất AM+MB=AB để xác định điểm nằm giữa hai điểm còn lại; tính chất trung điểm của đoạn thẳng.
Vận dụng hệ thức AM+MB=AB để tính độ dài đoạn thẳng

Số câu hỏi
Số điểm
Tỉ lệ %
1
0,25
2,5%

1
0,25
2,5%
1
1,0
10%
1
0.25
2,5%
3
2
20%

1
0,5
5%
8
4,25
42,5%

Tổng số câu
Tổng số điểm
Tỉ lệ %
7
1,75
17,5%
4 2
1 2
10% 20%
1 6
4,75
47,5%
1
0,5
10%
21
10
100%

Trường THCS Phước Lâm
Kiêm tra

Lớp 6 A-
Ngày……..Tháng……….Năm…….

Họ và tên :
Môn kiểm tra :

Thời gian : 45’

Điểm
Lời phê

A / TRẮC NGHIỆM:( 3 điểm )
I /Khoanh tròn chữ cái câu trả lời đúng .
1.Điểm A không thuộc đường thẳng d được kí hiệu là:
A / B / C / D /
2 .Cho hình vẽ. Em hãy khoanh tròn vào câu đúng
A / A nằm giữa B và C B / B nằm giữa A và C A B C
C / C nằm giữa A và B D / Không có điểm nào nằm giữa hai điểm còn lại
3. Cho hai tia Ax và Ay đối nhau. Lấy điểm M trên tia Ax, điểm N trên tia Ay. Ta có:
A.Điểm M nằm giữa A và N B.Điểm A nằm giữa M và N
C.Điểm N nằm giữa A và M D.Không có điểm nào nằm giữa 2 điểm còn lại.
4. Xem hình vẽ câu nào sau đây trả lời sai :
A / MN và MK là hai tia trùng nhau M N K
B / MN và NK là hai tia trùng nhau
C / NM và NK là hai tia đối nhau D / KM và KN là hai tia trùng nhau .

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.