kiểm tra hhoc 9 chương I – Thư viện Đề thi và Kiểm tra Đề thi Toán Hình học lớp 9

Tổng hợp bài kho đề thi Đề thi Toán Hình học lớp 9 xin thu thập lại bạn đọc về kiểm tra hhoc 9 chương I, bài được tham khảo từ nhiều nguồn, Nếu bạn thấy hay hoặc cần thông tin gì vui lòng để lại comment bình luận

Trường THCS Hướng Phùng
Họ và tên…………………………………
Lớp……………….. BÀI KIỂM TRA CHƯƠNG I
Môn: hình học 9 Thời gian 45 phút
Ngày kiểm tra……………………Ngày trả bài……………………………
Điểm
Lời nhận xét của thầy giáo

Đề ra:
A. PHẦN TRẮC NGHIỆM: ( 3 điểm)

Câu 1:Cho tam giác ABC vuông tại A, đường cao AH (Hình 1 ) , hệ thức nào sau đây là đúng
a. cosC = b. tg B = Hình 1 :
c. cotgC = d. cotgB =
Câu 2 : Cho tam giác ABC vuông tại A có BC=5cm,= 300 (Hình 2)
trường hợp nào sau đây là đúng:
a. AB = 2,5 cm b. AB = cm Hình 2:

Câu 3: Cho là góc nhọn , hệ thức nào sau đây là sai:
a. sin2 – cos2 = 1 b. tg = c. sin2 + cos2 = 1 c. cotg =

Câu 4 : Hệ thức nào sau đây là đúng:
a. sin 500 = cos300 b. tg 400 = cotg600 c. cotg500 = tg450 d. Sin800 = Cos 100 .

B. PHẦN TỰ LUẬN: ( 7 điểm)
Bài 1 : ( 4đểm) Giải tam giác ABC vuông tại A , AB = 6 , AC =10 (Kết quả về góc làm tròn độ, về cạnh làm tròn đến chữ số thập phân thứ 3)
Bài 2 : (3 điểm)Cho tam giác DEF vuông tại D, = 600, EF = 8 cm . Tính:
a/ Cạnh DE
b/ Đường caoDH.
BÀI LÀM:
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.