kiểm tra đs7 – Thư viện Đề thi và Kiểm tra Đề thi Toán Đại số lớp 7

Sau đây KHODETHI.ORG Đề thi Toán Đại số lớp 7 xin thu thập lại các sĩ tử về kiểm tra đs7, bài được tham khảo từ nhiều nguồn, Nếu bạn thấy hay hoặc cần thông tin gì vui lòng để lại comment bình luận

Họ và tên : ……………………………. KIỂM TRA MỘT TIẾT
Lớp : 7 MÔN : ĐẠI SỐ 7

Điểm
Lời phê của cô giáo

ĐỀ A
I/ Tr¾c nghiÖm: ( 3®) Khoanh tròn vào đáp án đúng nhất
C©u 1: So s¸nh hai sè h÷u tØ vµ ta cã:
A. x < y
B. x >y
C. x = y

C©u 2: KÕt qu¶ nµo sau ®©y lµ sai?
A. -5 Q
B. I
C. Q R
D. 7,5(6) Q

C©u 3 Ph©n sè nµo sau ®©y viÕt ®­îc d­íi d¹ng ph©n sè thËp ph©n h÷u h¹n?
A.
B.
C.
D.

Câu 4 : Từ tỉ lệ thức 8 : x = 2 : 0, 5, ta suy ra x bằng:
A) 1
B) 1,5
C) 2
D) -2

Câu 5. thì x =
A2; B. 2 C.16 D. –16
Câu 6. KÕt qu¶ cña phÐp tÝnh lµ:
A. 1 B. – 1 C. 0,1 D. – 0,54
II/ Tù luËn: ()
C©u 1: (2®) Thùc hiÖn phÐp tÝnh(bằng cách hợp lý nếu có thể)
a)

b) A= 54,87 . 16,4 – 6,4 . 54,87

C©u 2 (2®) T×m x biÕt
a) b) = 5

C©u 3: (2®) Trong ®ît trång c©y do nhµ tr­êng ph¸t ®éng. Hai líp 7A vµ 7B ®· trång ®­îc 160 c©y. TÝnh sè c©y mçi líp trång ®­îc, biÕt r»ng sè c©y 7A và 7B trång được theo tØ lÖ 3;5.

Câu 4: (1 điểm) Chứng minh rằng: 719 + 4910 – 3437 chia hết cho 41.

Họ và tên : ……………………………. KIỂM TRA MỘT TIẾT
Lớp : 7 MÔN : ĐẠI SỐ 7

Điểm
Lời phê của cô giáo

ĐỀ B
I/ Tr¾c nghiÖm: ( 3®) Khoanh tròn vào đáp án đúng nhất
Câu 1 : Câu nào sau đây đúng?
A/ -1,5 Z B/ C/ N Q D/
Câu 2: Từ tỉ lệ thức 12 : x = 3 : 5 , ta tìm được giá trị của x là:
A. B. C. 20 D. 2
Câu 3. Ph©n sè nµo sau ®©y ®­îc viÕt d­íi d¹ng sè thËp ph©n h÷u h¹n:
A. B. C. D.
C©u 4: So s¸nh hai sè h÷u tØ vµ ta cã:
A. x = y
B. x < y
C. x >y

C©u 5: Gi¸ trÞ cña lµ :
A. –7 ; B. 7 ; C. ; D. 49.
Câu 6 : Gi¸ trÞ cña (-2).(-3).
A.1 B.-2 C.-1 D.2
II/ Tù luËn: ()
Bài 1: (2đ) Thực hiện phép tính (bằng cách hợp lí nhất nếu có thể).
a) b)

Bài 2: (2đ) Tìm x, biết:
a) b)

C©u 3: (2®) Trong ®ît trång c©y do nhµ tr­êng ph¸t ®éng. Hai líp 7A vµ 7B ®· trång ®­îc 220 c©y. TÝnh sè c©y mçi líp trång ®­îc, biÕt r»ng sè c©y cña líp7A vµ 7B trång được theo tØ lÖ 4;7.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.