kiểm tra DS chương II – Thư viện Đề thi và Kiểm tra Đề thi Toán Đại số lớp 9

Tắt (X)

Quảng cáo Adsense

Sau đây kho đề thi Đề thi Toán Đại số lớp 9 xin tổng hợp lại bạn đọc về kiểm tra DS chương II, bài được tham khảo từ nhiều nguồn, Nếu bạn thấy hay hoặc cần thông tin gì vui lòng để lại comment bình luận

MA TRẬN ĐỀ KIỂM TRA ( 2011 – 2012)
MÔN ĐẠI SỐ LỚP 9
Cấp độ

Chủ đề
Nhận biêt
Thông hiểu
Vận dung
Cộng

Cấp độ Thấp
Cấp độ Cao

TNKQ
TL
TNKQ
TL
TNKQ
TL
TNKQ
TL

Hàm số bậc nhất và đồ thị

Nhận biết được hàm số bậc nhất ; hàm số đồng biến, nghịch biến
Tìm được hệ số a và b khi biết x và y
Biết vẽ đồ thị của hàm số bậc nhất
y = ax + b ( a0) .

Số câu hỏi
Số điểm
%
2
1
10%

1
0,5
5%
1
1
10%

1
2
20%

5
4,5
45%

Đường thẳng song song và đường thẳng cắt nhau

Nhận biết được vị trí tương đối của hai đường thẳng là đồ thị của hàm số bậc nhất.

.Căn cứ vào các hệ số xác định được vị trí tương đối của hai đường thẳng
Tìm điều kiện của tham số để ba đường thẳng đồng quy hoặc không đồng quy.

Số câu hỏi
Số điểm
%
1
0,5
5%

3
3
30%

1
1
10%
5
4,5
45%

Hệ số góc của đường thẳng

Nhận biết được hệ số góc của đường thẳng
Hiểu được mối liên hệ giữa hệ số a của đường thẳng
y = ax + b ( a0) với góc tạo bởi đường thẳng này và trục Ox

Số câu hỏi
Số điểm
%
1
0,5
5%

1
0,5
5%

2
1
10%

Tổng số câu
Tổng số điểm
%
4
2
20%
3
2
20%
4
5
50%
1
1
10%
12
10
100%

GVBM DUYỆT CỦA TỔ TRƯỞNG

HỒ THỊ KIM CANG HỨA THỊ HUYỀN TRANG
PHÒNG GD ĐỨC LINH ĐỀ KIỂM TRA 1 TIẾT (2011- 2012)
Trường THCS Nam Chính Môn: Đại số 9.
Đề 1: Tiết 29 Tuần 15 (theo PPCT)

Họ và tên:
………………………………..
Lớp: 9
Điểm
Lời phê của cô giáo

I. Trắc nghiệm: (3 điểm) Khoanh tròn vào chữ cái đứng trước câu trả lời đúng:
Câu 1. Hàm số nào sau đây là hàm số bậc nhất:
A. y = 2 B. y = -2x + 1 C. y = D. y = 0x +2
Câu2.Hàm số nào sau đây là hàm số đồng biến trên R:
A. y = 2 – 3x B. y = – C. y = 2x-1 D. y = -2x + 3
Câu 3. Đường thẳng y = – 3x + b đi qua điểm (1 ; 2) thì hệ số b của nó bằng:
A. -1 B. 1 C.- 5 D. 5
Câu 4. Đường thẳng nào sau đây cắt đường thẳng y = 2x + 1
A. y = -2x – 1 B. y = 2x C. y = 1+ 2x D. y = 2x – 1
Câu 5. Hệ số góc của đường thẳng y = 4 – x là :
A. 4 B. C. – D. –
Câu 6. Đường thẳng nào sau đây tạo với trục Ox một góc tù:
A. y = x + 3 B. y =1 – 3x C. y = 3x – 1 D. 2x +1
II.TỰ LUẬN: (7 điểm)
Bài 1( 6 đ ) Cho hàm số bậc nhất (m – 2)x – 3 có đồ thị là đường thẳng (d)
a/ Vẽ đồ thị hàm số khi m = 4 ( 2 đ )
b/ Xác định m để ( d ) song song với đường thẳng y = 3x -1 ( 1 đ )
c/ Xác định m để (d) cắt đường thẳng y = -x +1 (1đ)
d/ Xác định m và k để (d) trùng

Hỏi và đáp