Kiêm tra ĐS chuong I ( Hay) – Thư viện Đề thi và Kiểm tra Đề thi Toán Đại số lớp 9

Sau đây Kho_đề_thi Đề thi Toán Đại số lớp 9 xin tổng hợp lại bạn đọc về Kiêm tra ĐS chuong I ( Hay), bài được tham khảo từ nhiều nguồn, Nếu bạn thấy hay hoặc cần thông tin gì vui lòng để lại comment bình luận

Ma trận đề kiểm tra chương I . Tiết 18 . Đại số 9 .
Cấp độ

Chủ đề
Nhận biết
Thông hiểu
Vận dụng
Cộng

Cấp độ thấp
Cấp độ cao

1. Khái niệm căn bậc hai
– Nhận biết được CBH, CBH số học
– Biết điều kiện đểxác định khi A 0
– Hiểu được hằng đẳng thức khi tính CBH của một số.
Vận dụng định lí ab( a, b0) và hằng đẳng thức để tính giá trị biểu thức số.

Số câu:
Số điểm:
Tỉ lệ %
2
1
10%
1
1
10%
2
2
20%

5
4
40%

2. Các phép tính và các phép biến đổi đơn giản về căn thức bậc hai

– Hiểu được khai phương một tích và khai phương một thương.
– Vận dụng các phép biến đổi đơn giản căn thức bậc hai để rút gọn biểu thức chứa căn thức bậc hai.
– Vận các phép biến đổi đơn giản CBH để tính giá biểu thức.
– Vận dụng các phép biến đổi đơn giản CBH để tìm x.
– Tìm GTLN của biểu thức chứa căn thức bậc hai.

Số câu:
Số điểm:
Tỉ lệ %

1
0,5
5%
3
4
40%
1
1
10%
5
5,5
55%

3. Căn bậc ba

– Hiểu khái niệm căn bậc ba của một số thực.

Số câu:
Số điểm:
Tỉ lệ %:

1
0,5
5%

1
0,5
5%

T/số câu:
T/số điểm:
Tỉ lệ %
2
1
10%
3
2
20%
5
6
60%
1
1
10%
11câu
10 đ
100%

ĐỀ KIỂM TRA CHƯƠNG I – ĐẠI SỐ LỚP 9
Thời gian làm bài: 45 phút
I – Trắc nghiệm khách quan
Ghi lại chỉ một chữ cái trước phương án trả lời đúng
Câu 1. Biểu thức có nghĩa khi
A. x > B. x < C. x D. x
Câu 2. Giá trị của biểu thức là:
A. 25 B. -5 C. 5 D. -25
Câu 3. Giá trị của x thoả mãn phương trình là:
A. 3 B. -3 C. 6 D. -6
Câu 4. Tìm x biết
A. x = 17 B. x = 9 C. x = 5 D. x = 3
II – Tự luận ( 8 điểm )
Bài 1: Thực hiện các phép tính sau:
a)
b)
c)
d)
Bài 2: Giải các phương trình sau:
a)
b)
Bài 3: Tìm giá trị nhỏ nhất của biểu thức A = với x >0, y > 0 và x2 + y2 = 1

Đáp án và biểu điểm

Phần I – Trắc nghiệm
Trả lời đúng mỗi câu cho 0,5 điểm
Câu
1
2
3
4

Đáp án
D
B
C
A

Phần II – Tự luận
Nội dung
Điểm

Bài 1: Tính đúng mỗi phần cho 1 điểm
a) =
=
= 7.6
= 42
b) =
= 4 + 12 – 21
= -5
c) = 2 – 6 + 2 – 2 + 3 + 6 = 5
d)
=
=
=
=
= =
= = = 1

0,25
0,25
0,25
0,25
0,25
0,5
0,25

1,0

0,25

0,25

0,25

0,25

Bài 2: Mỗi bài làm đúng cho 1,5 điểm
a)
2 + 4 – 5 = 3 ĐKXĐ x -1
= 3 x + 1 = 8 x = 7 ( t.mãn ĐKXĐ )
Vậy phương trình đã cho có

Hỏi và đáp