Kiểm tra ĐS 8 chương 1 – Thư viện Đề thi và Kiểm tra Đề thi Toán Đại số lớp 8

Tắt (X)

Quảng cáo Adsense

Sau đây Kho_đề_thi Đề thi Toán Đại số lớp 8 xin tổng hợp lại các sĩ tử về Kiểm tra ĐS 8 chương 1, thông tin được tham khảo từ nhiều nguồn, Nếu bạn thấy hay hoặc cần thông tin gì vui lòng để lại comment bình luận

Trường THCS Ba Đồn BÀI KIỂM TRA ĐẠI SỐ -LỚP 8
Thời gian 45 phút
ĐỀ CHẴN
Họ tên học sinh:……………………………………………………………Lớp 8……

Điểm
Lời phê của thầy, cô giáo
…………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………

Bằng số
Bằng chữ

Chữ ký:

Đề bài:
Câu 1 : (1,5đ) Làm tính nhân
a) 2×2 .(3x – 5×3) b) (x + 3).(x2 – 6x +9)
Câu 2 (1,0đ) Viết công thức tổng quát của hằng đẳng thức:
a) Bình phương của một tổng. b) Lập phương của một tổng.
Câu 3 (1,0đ)
a) Khai triển (2x + 3)2 b) Tính nhanh: 1172 + 172 – 34.117
Câu 4 (2,25đ) Phân tích các đa thức sau thành nhân tử:
a) 3×3 + 6x 2 +3x b) a2 – 6a – 4b2 + 9
Câu 5 (1,5đ) Tìm x, biết: (x – 5)2 – (3x – 7)2 = 0
Câu 6 (1,25đ) Làm tính chia:
a) 6x2y : 3xy b) (12x6y5 – 3x3y4 + 4x2y) : 6x2y
Câu 7(1,5đ)
a/ Tìm a để đa thức (x3 + 3×2 + 5x + a) chia hết cho đa thức (x + 3)
b/ Chứng minh rằng : 4x – x2 – 7 < 0 (Với mọi giá trị x )
Bài làm
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

Trường THCS Ba Đồn BÀI KIỂM TRA ĐẠI SỐ -LỚP 8
Thời gian 45 phút
ĐỀ LẼ
Họ tên học sinh:……………………………………………………………Lớp 8……

Điểm
Lời phê của thầy, cô giáo
…………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………

Bằng số
Bằng chữ

Chữ ký:

Đề bài:
Câu 1: (1,5đ) Làm tính nhân .
a) 3×2 .(4x – 5×3) b) (x + 2).(x2 – 2x +4)
Câu 2 (1,0đ) Viết công thức tổng quát của hằng đẳng thức:
a) Bình phương của một hiệu. b) Lập phương của một hiệu
Câu 3 (1,0đ)
a) Khai triển (3x + 2)2 b) Tính nhanh: 1292 + 292 – 58.129
Câu 4 (2,25đ) Phân tích các đa thức sau thành nhân tử:
a/ 3×3 – 6×2 +3x b/ x2 + 6x – 4y2 + 9
Câu 5 (1,5đ) Tìm x, biết: (x – 1)2 – (2x – 3)2 = 0
Câu 6 (1,25đ) Làm tính chia:
a) 8xy2: 4xy b) (18x6y – 4x3y5 + 6x2y6) : 6x2y
Câu 7(1,5đ)
a/ Tìm a để đa thức (x3 + 4×2 + 6x + a) chia hết cho đa thức (x + 3)
b/ Chứng minh rằng : 6x – x2 – 11 < 0 ( Với mọi giá trị x )
Bài làm
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

ĐÁP ÁN VÀ BIỂU ĐIỂM
Đề 1
Câu
Nội dung
Điểm

1
a) 2×2 .( 3x – 5×3) = 6×3 – 10×5
b) (x + 3).( x2 – 6x +9)
= x.( x2 – 6x +9) +3.( x2 – 6x + 9)
= x3 – 6×2 +9x +3×2 – 18 x + 27
= x3 – 3×2 – 9x + 27
0,

Hỏi và đáp