Kiem tra Dai8 C I – Thư viện Đề thi và Kiểm tra Đề thi Toán Đại số lớp 8

Nội dung bài được kho đề thi Đề thi Toán Đại số lớp 8 xin thu thập lại các bạn học sinh về Kiem tra Dai8 C I, bài được tham khảo từ nhiều nguồn, Nếu bạn thấy hay hoặc cần thông tin gì vui lòng để lại comment bình luận

Kiểm tra I
Trắc nghiệm(3đ)
Câu 1: Khoanh tròn câu đúng.
a. (x-2)2=x2 – 2x- 4 b. (x-y)2=x2 – y2 c. x2- 4 =(x+4)(x-4) d. (x-5)2=x2-10x+25
Câu 2: Khoanh tròn câu đúng. Tính : (-4x)(5x-2y)=?
a. –20×2-8xy b. 20×2 +8xy c. –20×2+8xy d. Cả a,b,c đều sai.
Câu3: Khoanh tròn câu sai. Phân tích các đa thức thành nhân tử:
a. -3ax-3ay= -3a(x+y) b. x3-3x2y+3xy2-y3=(x-y)3 c. 4×2-y2=(2x+y)(2x-y) d. x3+49=(x+7)3
Câu 4: Khoanh tròn câu đúng. Đơn thức M = 5x2y chia hết cho:
a. -5×3 b. 1/2x2y c. -5xy2 d. -5x2y2
Câu 5: Khoanh tròn câu đúng. Giá trị của P= x2-2xy+y2 tại x=2009; y=1009 là:
a.P= 1000 b. P=10.000 c. P=1.000.000 d. kết quả khác
Câu 6: Khoanh tròn câu đúng. Cho (x2 +1)(x – 2) = 0
a. x1 hoặc x =2 b. x = 2 c. x = -1 hoặc x = 2 d. x=1 hoặc x =2
Tự luận(7đ)
Bài 1: Phân tích các đa thức sau thành nhân tử
a
b.2×3+ 4x2y + 2xy2 – 2xz2
c.3×2 – 7x – 6
Bài 2:Thu gọn các biểu thức sau:
342 – 46.34 + 242
b) 4(x+1)2 +(2x-1)2 – 8(x – 1)(x+1) – 11 .
Bài 3: Tìm x, biết:
a) (1 – 2x )2 – ( x + 5)2 = 0
b) (2x -1)(x+1) – 2x(x+3) + 7x = 0
Bài 4 :Tính giá trị của biểu thức sau (x- y)(x2 + xy + y2) tại x = 2, y = 3.
Bài 5: Chứng minh giá trị biểu thức A không phụ thuộc vào biến x:
A =
Bài 6: Tìm a để 2×3 + 3×2 – 10x + a chia hết cho x – 2
Bài 7: Tìm giá trị nhỏ nhất của
Bài 8: Cho a, b, c là các số dương và a + b + c = 1.CMR:

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.