Kiem tra dai so lop 8 – Thư viện Đề thi và Kiểm tra Đề thi Toán Đại số lớp 8

Nội dung bài được KHODETHI.ORG Đề thi Toán Đại số lớp 8 xin thu thập lại các sĩ tử về Kiem tra dai so lop 8, bài được tham khảo từ nhiều nguồn, Nếu bạn thấy hay hoặc cần thông tin gì vui lòng để lại comment bình luận

kiểm tra viết chương I
môn toán Đại – lớp 8
Ma trận :
Cấp độ

Chủ đề
Nhận biết
Thông hiểu
Vận dụng
Tổng

Cấp độ thấp
Cấp độ cao

TNKQ
TL
TNKQ
TL
TNKQ
TL
TNKQ
TL

1. Hằng đẳng thức
Nhận dạng được hằng đẳng thức
Dùng hằng đẳng thức để nhân hai đa thức
Dùng hằng đẳng thức để tính nhanh

Số câu
Số điểm
Tỉ lệ %
1(c1)
0,5
5 %

1(c2)
0,5
5 %

1(c3)
0,5
5 %

3
1,5 đ
15%

2. Phân tích đa thức thành nhân tử

PTĐT thành nhân tử bằng phương pháp cơ bản
Biết vận dụng các phương pháp PTĐT thành nhân tử để giải toán
Dùng phương pháp tách hạng tử để tìm x

Số câu
Số điểm
Tỉ lệ %

1(1a)
1,0
10 %

3(1b;2a;3
3,5
3,5 %

1(2b)
1,0
10 %
5
5,5 đ
55 %

3. Chia đa thức
Nhận biết đơn thức A chia hết cho đơn thức B
Thực hiện phép chia đa thức đơn giản
Thực hiện phép chia đa thức một biến đã sắp xếp

Số câu
Số điểm
Tỉ lệ %
1(c4)
0,5
5 %

2(c5;6)
1,0
10 %

1(b4)
1,5
15 %

4
3,0 đ
30 %

Tổng số câu
Tổng số điểm
Tỉ lệ %
2
1,0
10 %

3
1,5
15%
1
1,0
10 %
1
0,5
5 %
4
5
50 %

1
1,0
10 %
12
10 đ
100 %

Đề bài : Đề 1
A. PHẦN TRẮC NGHIỆM: (3.0 điểm)
Mỗi câu dưới đây có kèm theo các ý trả lời A, B, C, D. Em hãy khoanh tròn ý đúng nhất.
Câu 1: Kết quả của phép tính:(x-5)2 là:
A. x2-25; B. x2-5x+5; C. x2-5x+25 ; D. x2-10x+25.
Câu 2: (4x + 2)(4x – 2) bằng:
A) 4×2 + 4
B) 4×2 – 4
C) 16×2 + 4
D) 16×2 – 4

Câu 3: Giá trị của biểu thức (x – 2)(x2 + 2x + 4) tại x = – 2 là:
A) – 16
B) 0
C) – 14
D) 2

Câu 4: Đơn thức 9x2y3z chia hết cho đơn thức nào sau đây:
A) 3x3yz
B) 4xy2z2
C) – 5xy2
D) 3xyz2

Câu 5: ( – x)6 : ( – x)2 bằng:
A) – x3
B) x4
C) x3
D) – x4

Câu 6: (27×3 + 8) : (3x + 2) bằng:
A) 9×2 – 6x + 4
B) 3×2 – 6x + 2
C) 9×2 + 6x + 4
D) (3x + 2)2

B. PHẦN TỰ LUẬN: (7.0 điểm)
Bài 1: (2 điểm) Phân tích các đa thức sau thành nhân tử:
a) x3 + 2×2 + x
b)
c) x2+3x-10
Bài 2: (2 điểm) Tìm x, biết:

2×2 – x – 6 = 0
Bài 3: (1 điểm ) Tính giá trị của đa thức:
x2 – 2xy – 9z2 + y2 tại x = 6 ; y = – 4 ; z = 30.
Bài 4: (1 điểm ) (x4 – x3 – 3×2 + x + 2) : (x2 – 1)
Bài 5: (1 điểm ) Chứng minh rằng đa thức: x2 – 2x + 3 >0 với mọi x.
Bài làm:
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
kiểm tra viết chương I

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.