kiem tra dai so chuong 4 hk 2 lop 7 – Thư viện Đề thi và Kiểm tra Đề thi Toán Đại số lớp 7

Sau đây Kho_đề_thi Đề thi Toán Đại số lớp 7 xin thu thập lại các bạn học sinh về kiem tra dai so chuong 4 hk 2 lop 7, nội dung được tham khảo từ nhiều nguồn, Nếu bạn thấy hay hoặc cần thông tin gì vui lòng để lại comment bình luận

KIỂM TRA 45’
I/ Mục tiêu kiểm tra:
* :
Biết các khái niệm: đơn thức, bậc của đơn thức; đơn thức đồng dạng; đa thức nhiều biến, đa thức một biến, bậc của một đa thức; nghiệm của đa thức một biến.
* :
– Tính được giá trị của biểu thức đại số dạng đơn giản khi biết giá trị của biến.
– Thực hiện được phép nhân hai đơn thức. Tìm được bậc của một đơn thức trong trường hợp cụ thể.
– Thực hiện được các phép tính cộng ( trừ ) các đơn thức đồng dạng.
– Thực hiện được phép cộng ( trừ ) hai đa thức.
– Tìm được bậc của đa thức.
– Biết sắp xếp các hạng tử của đa thức một biến theo luỹ thừa tăng hoặc giảm và đặt tính thực hiện cộng ( trừ ) các đa thức một biến.
– Tìm được nghiệm của đa thúc một biến bậc nhất
* Thái độ: Giáo dục ý thức tự giác, tích cực làm bài
II/ Hình thức kiểm tra
– Đề kết hợp TNKQ và TL
– Kiểm tra trên lớp
III/ Ma trận đề kiểm tra:
Nội dung
Nhận biết
Thông hiểu
Vận dụng thấp
Vận dụng cao
Tổng

TNKQ
TL
TNKQ
TL
TNKQ
TL
TNKQ
TL

Đơn thức đồng dạng, bậc của đa thức
2

1

2

1

Thu , sắp xếp đa thức, trừ đa thức một biến

3

4

1

1
4

5

Nghiệm của đa thức một biến

1

0,5
1

1

2

1,5

Tính giá trị của biểu thức đại số

1

0,5

1

2

2

2,5

Tổng

2

1

1

0,5

1

0,5
5

6,5

2

1,5
11

10

IV. Nội dung đề kiểm tra:
I. Trắc nghiệm khách quan: ( 2 điểm)
Khoanh tròn vào chữ cái đứng trước câu trả lời đúng
Câu 1: Giá trị của biểu thức tại x = 2 và y = -1 là
A. 12,5 B. 6 C. 9 D. 10
Câu 2: Đơn thức đồng dạng với đơn thức 3x3yz2 là
A. 4x2y2z B. 3x2yz C. -3xy2z3 D. x3yz2
Câu 3: Bậc của đa thức 5x4y + 6x2y2 + 5y8 +1 là
A. 5 B. 6 C. 8 D. 4
Câu 4: Số nào sau đây là nghiệm của đa thức
A. x = 4 B. x = -4 C. x = 8 D. x = -8
II. Tự luận: ( 8 điểm)
Câu 5: Thu gọn các đa thức sau:
a) x3yz.(-6xy).(-5xy2z3)
b) 3x2y +5xy2 – 2x2y + 4xy2 – x2y
Câu 6: Cho các đa thức
f(x) = 2×2 – 3x + x3 – 4 + 4x – x3 – 1
g(x) = 3 – 2×3 + 1 – x + 2×3 + x2 + 3x
a) Thu gọn và sắp xếp các đa thức trên theo lũy thừa giảm dần của biến.
b) Tìm đa thức h(x) sao cho h(x) = f(x) – g(x)
c) Tính h(2); h(-2)
Câu 7: Tìm nghiệm của các đa thức
V. Hướng dẫn chấm, thang điểm:

Câu
Lời giải
Điểm

Câu 1:
I. Trắc nghiệm khách quan ( 3 điểm)
B. 6

0,5

Câu 2:

D. x3yz2
0,5

Câu 3:
C. 8
0,5

Câu 4:

B. x = -4
0,5

Câu 5:
II. Tự luận: ( 7

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.